Si no vols llegir, pots escoltar el nostre pòdcast sobre les obligacions en matèria d’igualtat per a les empreses.

El passat 20 d’abril del 2022 es va publicar al Principat d’Andorra la Llei 6/2022, del 31 de març, per l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes, amb l’objectiu de fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació per raó de sexe.

Aquesta llei és aplicable tant al sector públic com al sector privat. Així doncs, la llei obliga tant a les administracions públiques i als organismes i les entitats que hi són adscrits o vinculats o que en són dependents, com a les persones físiques o jurídiques de caràcter privat que resideixin, estiguin o actuïn en l’àmbit territorial andorrà, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, el seu domicili o la seva residència.

obligacions en materia igualdad

 

Principals obligacions en matèria d’igualtat a Andorra

Al present comunicat identifiquem i definim, breument, les principals obligacions de les persones físiques o jurídiques de caràcter privat.

1. Quines són les obligacions en matèria d’igualtat en el sector privat?

Les principals obligacions que han de complir les persones físiques i jurídiques del sector privat, són les següents:

  • Confecció i publicació d’un registre de bretxa professional de gènere.
  • Confecció d’un protocol de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe.
  • Confecció i registre d’un pla d’igualtat.

2. Què és el registre de bretxa professional de gènere i qui està obligat a complir-ho?

El registre de bretxa professional de gènere es tracta d’un registre anual que les empreses han de dur a terme, tenint en compte diferents indicadors com, per exemple, la diferència entre la mitjana de les retribucions globals anuals de les dones amb la dels homes o la bretxa de taxa d’increments individuals de salari entre dones i homes, si s’han produït en els 12 mesos anteriors.

Totes les empreses estan obligades a dur a terme el registre de bretxa professional de gènere. No obstant, les empreses amb menys de 50 persones treballadores, hauran de tenir en compte molts menys indicadors que les empreses amb 50 o més persones.

El termini màxim per complir amb l’obligació de comptar amb un registre de bretxa professional de gènere és:

  • Empreses de menys de 50 persones treballadores: 1 d’octubre del 2023.
  • Empreses de 50 o més persones treballadores: 1 d’abril del 2023.

Per conèixer els detalls concrets sobre què és, com es fa i terminis de compliment, pots consultar el següent comunicat: Què és el registre de bretxa professional de gènere?

3. Què és el protocol de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe i qui està obligat a complir-ho?

El protocol de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe es tracta d’un protocol que les empreses han d’establir amb l’objectiu d’adoptar mesures preventives com, per exemple, elaborar i difondre codis de conducta de tolerància zero respecte d’aquests comportaments i organitzar sessions d’informació i formació adreçades al conjunt de la plantilla, incloent-hi el personal directiu.

Totes les empreses estan obligades a comptar amb aquest protocol. No obstant, les empreses que ocupin a 50 o més persones treballadores articularan aquest protocol a través del corresponent pla d’igualtat. Així doncs, les empreses amb menys de 50 persones han de comptar amb un protocol concret al respecte.

Per conèixer els detalls concrets sobre què és, com es fa i terminis de compliment, pots consultar el següent comunicat: Què és el protocol de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe?

4. Què és el pla d’igualtat i qui està obligat a complir-ho?

En les empreses de 50 o més persones treballadores, les mesures d’igualtat s’han d’articular a través d’un pla d’igualtat, el qual es tracta d’un conjunt de mesures adreçades a assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats de dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe a l’empresa.

El termini màxim per complir amb la obligació de comptar amb un pla d’igualtat és l’1 d’abril del 2023.

Per conèixer els detalls concrets sobre què és, com es fa i terminis de compliment, pots consultar el següent comunicat: Què és el pla d’igualtat?

5. Recolzament de professionals experts en la matèria.

Els registres, protocols i plans d’obligat compliment per les empreses presenten uns requisits tècnics específics que fa que sigui altament recomanable un recolzament, assessorament i seguiment continu per part de professionals experts en matèria d’igualtat efectiva entre dones i homes.

Andorra Tarinas compta amb professionals en aquest àmbit amb anys d’experiència tant a nivell nacional com internacional. Contacta amb nosaltres sense cap compromís i t’assessorarem sobre les obligacions en matèria d’igualtat a Andorra. A Andorra Tarinas ho posem fàcil a les empreses.

No dubti en contactar amb Andorra Tarinas, en cas de necessitar ajuda. El nostre equip de professionals l’assessorarà.