L’àrea de Prevenció del Blanqueig de Diners o Valors i del Finançament del Terrorisme (PBC/FT) està format per professionals amb anys d’experiència a la matèria (auditors i formadors altament qualificats)

L’objectiu del departament de PBC/FT es la prestació de serveis que garanteixi als subjectes obligats de la normativa un íntegre i efectiu compliment de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.

Pel compliment d’aquest objectiu, el departament proporciona als seus clients totes les eines, gestions i actuacions necessàries que permetin el compliment d’aquestes obligacions, com, per exemple, la posada a la seva disposició de la plataforma formativa e-learning o del canal de denúncies intern.

Assessoria en prevenció de blanqueig de capitals a Andorra

Informació actualitzada a través de comunicats d’informació tècnica i del nostre butlletí d’actualitat. Atenció de qualsevol dubte o consulta en matèria de PBC/FT. Suport davant incidències amb la UIFAND.

El nostre compromís d’informació i d’assessorament als nostres clients és permanent i personalitzat en funció de les necessitats que aquests presentin; qüestió imprescindible per a que els hi permeti tenir un coneixement suficient i actualitzat a les noves disposicions normatives, així com a d’altres implicacions que els hi poguessin afectar.

Amb el servei d’assessorament permanent en PBC/FT, el client sempre tindrà el suport i l’assistència del nostre equip professional, que atendrà qualsevol consulta o dubte que esdevingui.

Manteniment en PBC/FT

Suport i seguiment continu per a un compliment íntegre i efectiu de la normativa de PBC/FT.

El nostre servei de manteniment respon a les necessitats dels nostres clients, assegurant un assessorament permanent dels mateixos en matèria de PBC/FT. Aquest servei és adaptable a les necessitats de cada subjecte obligat.

El servei de manteniment inclou els serveis següents:

 • Accions de seguiment i de control.
 • Resolució de dubtes o de consultes.
 • Actualització de la documentació per modificacions normatives o per canvis interns del subjecte obligat.
 • Actualització anual de l’Estudi del Risc Individual (ERI).
 • Enviament de comunicacions d’informació tècnica i butlletins d’actualitat en matèria de PBC/FT.
 • Suport davant incidències de la UIFAND.

Implementació i consultoria

Adaptació de la seva empresa a les disposicions que li són d’aplicació per la normativa de PBC/FT. Desenvolupament de plans específics de consultoria i creació de polítiques, procediments i protocols.

Realització d’un estudi previ per a l’anàlisi del perfil i de l’activitat desenvolupada, avaluant la seva exposició al risc en BC/FT.

Proposició de solucions efectives i personalitzades garantint la implementació d’una òptima política interna en PBC/FT.

Per a poder assessorar als subjectes obligats de les mesures i procediments a complir, el nostre equip de professionals compta amb una àmplia experiència en el desenvolupament de plans específics de consultoria.

Les nostres implantacions i plans de consultoria són personalitzats per a cada subjecte obligat, adaptant les mateixes a les seves necessitats reals; s’inclouen els serveis següents:

 • Estudi del Risc Individual (ERI).
 • Manual de Procediments (Reglament intern de PBC/FT).
 • Política d’admissió i classificació de clients.
 • Formularis de coneixement del client (KYC).
 • Designació i comunicació a la UIFAND de les figures de control intern (Representant i Òrgan de Control Intern i Comunicació (OCIC)).
 • Suport en la redacció d’actes de les reunions celebrades per l’OCIC.

Formació: pla de formació permanent

Cursos específics en PBC/FT

Una altra de les obligacions que han de complir els subjectes obligats de les disposicions aplicables en PBC/FT és la necessitat de posar a la disposició dels seus empleats d’una formació específica en aquesta matèria.

L’establiment de mesures per a la participació dels empleats en cursos de formació permanent és essencial per a poder detectar les operacions que puguin estar relacionades amb el blanqueig de capitals i saber com s’ha de procedir davant aquestes situacions.

A més, com és una obligació que imposa la normativa, el seu incompliment comportaria la imposició de sancions, a més de responsabilitats per a l’empresa i per als seus administradors i/o directius.

ANDORRA TARINAS ha desenvolupat plans de formació específics en funció de les necessitats de cada subjecte obligat, que són adaptats al grau de responsabilitat dels seus destinataris (empleats i directius de l’empresa).

Amb aquest pla, garantim que els subjectes obligats tinguin coneixement de les seves obligacions, de les seves responsabilitats i de la manera d’actuar segons el que s’estableix per la normativa aplicable.

Disposem de diferents modalitats per la impartició d’aquestes accions formatives:

 • Cursos presencials.
 • Cursos on-line mitjançant la nostra plataforma e-learning.
 • Cursos via streaming.

Els nostres cursos formatius compleixen amb tots els requisits exigits per la normativa de PBC/FT, així com pel que s’estableix pels comunicats tècnics, guies i recomanacions de la UIFAND.

Les nostres formacions compten amb un sistema d’avaluació per a l’acreditació dels coneixements adquirits, expedint-se el corresponent certificat o diploma que acredita l’efectiva superació del curs.

Auditories i informes

Verificacions o auditories internes

Desenvolupament de la tascar relativa al procediment de verificació interna (auditoria interna).

Considerem imprescindible que els subjectes obligats estableixin un procediment periòdic de verificació interna per a verificar l’adequació i eficàcia de les mesures de control intern implementades.

Així s’especifica la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme. L’objectiu de la realització de les citades auditories internes, és la verificació del nivell de compliment del subjecte obligat de la normativa de PBC/FT, així com la detecció, la prevenció i la gestió eficaç dels riscos de blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

A ANDORRA TARINAS oferim el servei d’externalització i supervisió de la confecció de les auditories internes, assegurant-nos que aquestes compleixen amb els requisits exigits; permetent així detectar les possibles deficiències per a poder esmenar-les amb caràcter previ a la realització de les auditories externes independents.

Auditories anuals requerides per la UIFAND.

La normativa de PBC/FT exigeix als que tenen la consideració de subjectes obligats financers a sotmetre’s i ser revisats, amb una periodicitat anual, a una auditoria externa independent, la finalitat de la qual és la verificació de les disposicions aplicables en PBC/FT. Aquestes, han de realitzar-se seguint el contingut i les directrius establertes per part de la UIFAND i dels seus Comunicats Tècnics (CT).

ANDORRA TARINAS compta amb un equip d’auditors experts, amb àmplia experiència i que compleixen amb els requisits per a la confecció de les auditories externes de PBC/FT.

Anàlisis especials d’operacions sospitoses

Els subjectes obligats tenen l’obligació d’examinar amb especial atenció qualsevol fet, projecte o operació, amb independència del seu volum que, per la seva naturalesa, pugui estar relacionada amb el blanqueig de diners o valors i amb el finançament del terrorisme.

ANDORRA TARINAS ofereix el servei de suport – i confecció – de la tasca d’anàlisi de l’informe d’operacions sospitoses per a la seva possible comunicació a la UIFAND.

Informes de compliment i revisió

Revisió completa del sistema de PBC/FT implementat.

En moltes ocasions, els subjectes obligats estan interessats en la revisió del seu propi sistema de PBC/FT que té instaurat, ja sigui a iniciativa pròpia o perquè un proveïdor li ha sol·licitat.

Des d’ANDORRA TARINAS realitzem revisions completes dels sistemes de PBC/FT instaurats, emetent el corresponent informe de compliment amb les possibles deficiències detectades, així com les corresponents recomanacions per a procedir a les seves esmenes.

Canal de denúncies

Tots els subjectes obligats de la Llei de PBC/FT tenen l’obligació de disposar d’un canal de denúncies per a que tots els seus empleats, directius i agents puguin denunciar, a nivell intern i de manera independent i anònima, qualsevol infracció de la legislació comesa dins de l’entitat.

Des d’ANDORRA TARINAS hem desenvolupat una eina informàtica que permet la creació a mesura d’un procediment intern de comunicació de potencials incompliments – el canal de denúncies – per a la seva empresa, tenint en consideració i garantint els codis ètics i les característiques del sector determinat.

Tot això amb el compromís i garantia d’una gestió especialitzada, confidencial, segura, anònima i eficient.

A més, disposem d’experts especialitzats en l’assessorament de casos relacionats amb fraus i delictes, que s’encarreguen de la gestió del canal (estudi i resposta de les actuacions a realitzar davant les denúncies formulades a través d’aquest canal).

Gemma Ramoneda

Gemma Ramoneda

Responsable PBC / FT

NECESSITES ASSESSORAMENT?

Escriu-nos un missatge amb la teva consulta i et contestarem en la major brevetat possible. Si ho prefereixes, també pot contactar amb nosaltres per telèfon o correu electrònic.

T. +376 82 70 72
What’sApp. +376 612 388
E. contacta@tarinas.com