Si no vols llegir, pots escoltar el nostre pòdcast sobre les obligacions en matèria d’igualtat per a les empreses.

És notòriament coneguda la bretxa de gènere en el mercat laboral existent a la nostra societat, essent una bretxa que posa de manifest la desigualtat que existeix encara, avui en dia, entre dones i homes en diferent moments i aspectes dins de l’àmbit laboral.

Pel Principat d’Andorra la igualtat entre dones i homes és un aspecte nuclear de la protecció dels drets humans, el funcionament democràtic i la justícia social. Per aquest motiu, es va aprovar la Llei 6/2022, del 31 de març, per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació entre dones i homes.

En relació amb l’àmbit laboral, s’estableixen, principalment, tres mesures: el registre de bretxa professional de gènere, el protocol de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe i el pla d’igualtat.

registre de bretxa professional de genere

Al present article, ens centrarem en el registre de bretxa professional de gènere.

El registre de bretxa de gènere

1. Què és el registre de bretxa professional de gènere?

El registre de bretxa professional de gènere es tracta d’un registre amb uns indicadors concrets que serveixen per poder calcular i mostrar les diferències objectives en l’àmbit laboral entre dones i homes, tant pel que fa a les retribucions, com amb les promocions laborals o incentius i altres facilitats en aquest àmbit.

2. Qui està obligat a comptar amb un registre de bretxa de gènere?

Totes les empreses.

3. Quin és el contingut que ha de tenir un registre de bretxa professional de gènere?

Les empreses de menys de 50 persones treballadores estan obligades a dur un registre anual amb els indicadors següents:

  1. La diferència entre la mitjana de les retribucions globals anuals de les dones i la dels homes.
  2. La diferència entre la mitjana de la retribució a temps complert de les dones i la dels homes, per franja d’edat, grup professional i la categoria de llocs de treball equivalents.

El registre de les empreses de 50 o més persones treballadores hauran de comptar, també, amb els indicadors següents:

  1. La bretxa de taxa d’increments individual de salari entre dones i homes, si s’han produït en els 12 mesos anteriors.
  2. La bretxa de repartiment de les promocions professionals si se n’han produït en els 12 mesos anteriors.
  3. El percentatge de dones i homes que s’han beneficiat d’un increment salarial durant l’any següent al seu retorn del descans per maternitat o paternitat, si s’han produït increments salarials durant els 12 mesos anteriors.
  4. El nombre de persones treballadores del sexe subrepresentat entre les deu persones treballadores amb les remuneracions més altes de l’empresa.
  5. La proporció de dones i homes en totes les bandes retributives.
  6. La proporció de dones i homes que reben retribucions voluntàries o primes.
  7. La diferència entre la mitjana de la quantia de les primes pagades als homes i les pagades a les dones.

4. Qui ha de desenvolupar el registre de bretxa professional de gènere?

Les empreses són les encarregades de dur a terme el registre anual de bretxa professional de gènere. Per aquest motiu, és altament recomanable que es recolzin i s’assessorin amb professionals experts en la matèria.

5. Quina durada té un registre de bretxa professional de gènere?

El registre de bretxa professional de gènere s’ha de dur a terme amb caràcter anual. Això significa que, cada any, l’empresa ha de procedir a actualitzar les dades del seu registre.

6. El registre de bretxa professional de gènere s’ha de registrar públicament?

Les persones treballadores tenen dret a accedir al registre.

En cas que l’empresa disposi de pàgina web, ha de publicar el registre en un espai intern o intranet de la mateixa pàgina, fàcilment accessible a les persones treballadores de l’empresa i a llurs representants.

Si l’empresa no disposa de pàgina web, ha de publicar el registre en un taulell d’anuncis, fàcilment accessible a les persones treballadores de l’empresa o centre de treball i a llurs representants.

Així mateix, les empreses estan obligades a registrar en el registre públic corresponent les dades i els indicadors sobre la bretxa professional de gènere.

7. Hi ha una data límit per tenir el registre de bretxa professional de gènere aprovat i registrat?

En les empreses de 50 o més persones treballadores, l’obligació de confeccionar, aprovar i registrar el registre de la bretxa professional de gènere és el proper 1 d’abril del 2023.

En les empreses de menys de 50 persones treballadores, l’obligació serà exigible el proper 1 d’octubre del 2023.

Experts en igualtat a Andorra Tarinas.

A Andorra Tarinas comptem amb professional experts en matèria d’igualtat a Andorra que et poden assessorar i acompanyar durant tot el procés de confecció, aprovació i publicació del registre de bretxa professional de gènere de la teva empresa.

Contacta amb nosaltres sense cap compromís. A Andorra Tarinas ho posem fàcil a les empreses.

No dubti en contactar amb Andorra Tarinas, en cas de necessitar ajuda. El nostre equip de professionals l’assessorarà.