La igualtat efectiva entre dones i homes al Principat d’Andorra

En les últimes dècades la nostra societat ha anat avançant en l’assoliment de la igualtat efectiva entre homes i dones, tractant-se d’un aspecte essencial en la lluita contra els estereotips de gènere i el sexisme, així com la integració d’una perspectiva global d’igualtat de gènere en totes les polítiques que ens regulen.

Si necessites assessorament amb relació al pla d’igualtat, no dubtis a contactar amb nosaltres.

Tot i haver avançat molt, encara queda un llarg camí per recórrer, fins a aconseguir realment aquesta igualtat que la nostra societat demanda i que és tant necessària per la protecció dels drets humans i del bon funcionament democràtic i de justícia social.

Trobant-nos en aquesta situació, el Principat d’Andorra va ratificar, en l’àmbit del Consell d’Europa, la Convenció europea de drets humans i la Carta social europea, que obliguen als estats a tutelar els drets humans, prohibir la discriminació per raó de sexe i garantir la igualtat d’oportunitats.

Així, neix la Llei 6/2022, del 31 de març, per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes del Principat d’Andorra, mitjançant la qual es pretén establir els principis d’actuació i les mesures adreçades a eliminar la desigualtat estructural que pateixen les dones respecte dels homes en tots els àmbits de la vida.

En relació amb l’àmbit laboral, s’estableixen, principalment, tres mesures: el registre de bretxa professional de gènere, el protocol de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe i el pla d’igualtat.

Què és el plá d'igualtat?

Al present article, ens centrarem en els plans d’igualtat.

Els plans d’igualtat a les empreses

1. Què és un pla d’igualtat?

Els plans d’igualtat són un conjunt sistematitzat de mesures, adoptades després d’efectuar una diagnosi de situació, adreçades a assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats de dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe a l’empresa.

2. Qui està obligat a comptar amb un pla d’igualtat?

Les empreses de 50 o més persones treballadores.

3. Quin és el contingut que ha de tenir un pla d’igualtat?

Els plans d’igualtat han de fixar els objectius concrets d’igualtat que cal assolir, les mesures i accions previstes per a tal fi, així com els indicadors de compliment i avaluació dels objectius fixats.

4. Què es la diagnosi prèvia de situació?

La diagnosi prèvia de situació es tracta d’un anàlisi que l’empresa ha de realitzar abans de confeccionar el seu pla d’igualtat. Aquesta diagnosi ha de contenir totes les dades quantitatives i qualitatives desagregades per sexe que permetin un coneixement de la situació real de l’empresa pel que fa a la igualtat de tracte i no-discriminació entre dones i homes. Entre les dades mínimes que ha de contenir la diagnosi es troben, per exemple, la selecció i contractació, la promoció professional o les retribucions.

5. Qui ha de desenvolupar el pla d’igualtat?

El pla d’igualtat l’ha de desenvolupar l’empresa, motiu pel qual és altament recomanable que deleguin la confecció del pla d’igualtat a professionals experts en la matèria.

Així mateix, el pla d’igualtat que es confeccioni s’haurà de negociar amb la representació del personal durant un període màxim de sis mesos. En el supòsit que a l’empresa no hi hagi òrgans de representació del personal, les persones treballadores poden atribuir la seva representació a una comissió de tres membres integrada per persones treballadores de la pròpia empresa elegida per les mateixes persones treballadores de forma democràtica.

Si finalitzat el període de sis mesos de negociació no s’ha arribat a un acord, l’empresa hauria d’implantar el pla d’igualtat de forma unilateral.

6. Quina durada té un pla d’igualtat?

Els plans d’igualtat tenen una durada màxima de quatre anys, sens perjudici de la revisió necessària del pla quan se’n posi de manifest la insuficiència o la inadequació als requisits legals com a conseqüència del resultat de l’actuació de la Inspecció de Treball.

7. El pla d’igualtat de les empreses s’han de registrar públicament?

Les empreses estan obligades a registrar el pla d’igualtat en el registre públic corresponent.

8. Hi ha una data límit per tenir el pla d’igualtat aprovat i registrat?

L’obligació d’elaborar els corresponents plans d’igualtat s’ha de complir en un límit màxim de 12 mesos a partir de l’entrada en vigor de la Llei 6/2022. Això significa que totes les empreses amb 50 o més persones treballadores han de tenir el seu pla d’igualtat aprovat el proper 1 d’abril de 2023.

Experts en igualtat a Andorra Tarinas

A Andorra Tarinas comptem amb professionals experts en matèria d’igualtat a Andorra que et poden assessorar i acompanyar durant tot el procés de confecció, desenvolupament, negociació, aprovació i registre del pla d’igualtat de la teva empresa.

Contacta amb nosaltres sense cap compromís. A Andorra Tarinas ho posem fàcil a les empreses.

No dubti en contactar amb Andorra Tarinas, en cas de necessitar ajuda. El nostre equip de professionals l’assessorarà.