1.Dades del responsable del tractament

 • Responsable: ANDORRA TARINAS SLU
 • NRT: L708410H
 • Domicili social: Av. Meritxell 128 4B
 • Població: Andorra
 • Codi postal i parròquia: AD500 – Andorra la Vella
 • Correu Electrònic: dpd@tarinas.com
 • ANDORRA TARINAS SLU inscrita al Registre Mercantil del Govern d’Andorra amb número registral 13257, al llibre S-185 i foli 171-180.

El Responsable del Tractament de dades personals, es compromet a protegir la privacitat dels usuaris i desenvolupar la tecnologia que us proporciona l’experiència més segura a la plana web. Aquesta declaració de privadesa és vàlida per a la plana web www.andorratarinas.com i regula la recollida i l’ús de dades.

2. Normativa aplicable

La nostra Política de Privacitat s’ha dissenyat d’acord amb el marc legal establert a la Llei 29/2021 del 28 d’octubre, Qualificada de Protecció de Dades Personals, així com lo establert al Reglament General de Protecció de Dades de la UE 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).

En facilitar-nos les seves dades, Vostè declara haver llegit i ser coneixedor de la present Política de Privacitat, prestant el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals d’acord a les finalitats i termes aquí expressats.

ANDORRA TARINAS SLU , podrà modificar la present Política de Privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades. Aquestes condicions de privacitat podran ser complementades per l’ Avís Legal, Política de Cookies i les Condicions Generals que, si s’ escau, es recullin per a determinats productes o serveis, si l’esmentat accés suposa alguna especialitat en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

3. Finalitat del tractament de les dades personals

El tractament que realitzem de les seves dades personals respon a les finalitats de gestionar el bon funcionament de la pàgina web, així com la seva explotació, la gestió de resposta a sol·licituds i/o consultes realitzades a través dels diferents formularis de contacte, facilitar als usuaris el seu gimnàs més proper a través de la seva ubicació.

En aquest sentit, ANDORRA TARINAS SLU tracta les següents categories d’interessats i de dades:

INTERESSATS TIPUS DE DADES ¿PER QUÈ? TERMINI DE CONSERVACIÓ
Usuaris de Web Nom i cognoms, correu electrònic i telèfon Donar resposta a sol·licituds i/o consultes realitzades a través dels diferents formularis de contacte Les dades no es conservaran més temps del necessari pels quals han sigut recavats, excepte una obligació legal.
Gestionar els esdeveniments als quals s’ha inscrit l’usuari.

Tanmateix, l’usuari pot posar-se en contacte amb nosaltres de manera alternativa a través de l’adreça de correu electrònic facilitada. En aquest cas, s’emmagatzemaran les dades personals de l’usuari transmesos per correu electrònic i es tractaran per a processar la conversa.

4. Conservació de les dades

Les dades no és conservaran més temps del necessari per al que han estat sol·licitades, llevat que hi hagi una obligació legal. Conservarem les seves dades personals el mínim temps necessari, des que l’interessat presti el seu consentiment fins que el revoqui o bé sol·liciti la limitació del tractament.

En relació a les dades captades per a promocions comercials de serveis de comunicacions electròniques, aquestes podran ser tractades durant el temps necessari per a la prestació d’aquests serveis o promocions comercials, sempre que l’usuari hagi donat el seu consentiment. Els Usuaris disposaran de la possibilitat de retirar el seu consentiment per al tractament de les dades en qualsevol moment.

5. Legitimació i dades recavades

La legitimació per al tractament de les dades de l’interessat és el consentiment exprés, atorgat mitjançant un acte positiu i afirmatiu (omplir el formulari corresponent i marcar la casella d’acceptació d’aquesta política) a l’hora de facilitar-nos les seves dades personals.

 • Consentiment per a tractar les seves dades

En omplir els formularis, s’haurà de marcar la casella “Accepto la Política de Privacitat” i fer clic per enviar les dades, o en remetre correus electrònics de ANDORRA TARINAS SLU a través dels comptes habilitats a l’efecte.

L’usuari ha de manifestar haver llegit i acceptat expressament la present política de privacitat, i atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals conforme a les finalitats indicades.

 • Categories de dades

Les dades recopilades, en compliment de la Llei 29/2021, de 28 d’octubre, Qualificada de Protecció de Dades Personals, és refereixen a la categoria de dades identificatives, com poden ser: Nom i Cognoms, Telèfon, Adreça Postal, Empresa, Correu electrònic, així com l’adreça IP des d’on s’accedeix al formulari de recollida de dades, entre d’altres.

En aquest sentit, ANDORRA TARINAS SLU, disposa d’un Registre d’Activitats de Tractament de dades personals.

6. Consentiment per l’enviament de comunicacions electròniques

Segons el que estableix l’article 18 i 19 de la Llei 20/2014, del 16 d’octubre, reguladora de la contractació electrònica i dels operadors que desenvolupen la seva activitat econòmica en un espai digital completant el formulari de recollida de dades i marcant la corresponent casella “Accepto l’enviament de comunicacions electròniques”, està atorgant el consentiment exprés per a enviar-li a la seva adreça de correu electrònic, telèfon, fax o un altre mitjà electrònic en enviament d’ informació sobre ANDORRA TARINAS SLU .

7. Mesures de seguretat

Dins del nostre compromís per garantir la seguretat i la confidencialitat de les dades de l’interessat de caràcter personal, li informem que s’ han adoptat les mesures d’ índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’ estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estiguin exposats, conforme l’establert en la llei 29/2021, de 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals.

8. Cessió de dades

No es preveuen cessions de les seves dades, a excepció de les autoritzades per la legislació fiscal, mercantil i de telecomunicacions així com en aquells casos en què una autoritat judicial ens ho requereixi.

9. Transferències internacionals

No es realitzen Transferències Internacionals a un destinatari que es trobi en un país o en una organització internacional que no reuneix les condicions establertes per la normativa actual en protecció de dades.

10. Cookies

ANDORRA TARINAS SLU , utilitza cookies pels usuaris de la web www.andorratarinas.com , principalment responent a les finalitats següents:

– Assegurar el funcionament correcte del lloc web d’ANDORRA TARINAS SLU .

– Emmagatzemar temporalment la informació relativa a les preferències de l’usuari, com pot ser l’idioma.

Recollir informació estadística, amb l’objecte de millorar l’experiència en el lloc web.

11. Drets de l’usuari

Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que el concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a demanar la rectificació de les dades inexactes o, si s’ escau, demanar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran demanar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el qual únicament les conservarem per a l’ exercici o la defensa de reclamacions. Per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. El responsable del fitxer deixarà de tractar les dades, llevat de motius legítims imperiosos, o l’ exercici o la defensa de possibles reclamacions.

D’ acord amb la legislació vigent, l’ usuari podrà exercir els seus drets al responsable del tractament de:

 • Dret d’accés

Com a usuari, podràs demanar-li al responsable de les dades personals que et confirmi si les teves dades personals són objecte de tractament per la seva part.

A més, podràs sol·licitar al responsable informació sobre la finalitat del tractament de les teves dades personals, durant quant temps es conservessin les teves dades, quines drets tens com a usuari, si les teves dades han estat transmeses a un tercer país o a una organització internacional, de l’existència de decisions automatitzades, de si hi ha elaboració de perfils a la web, entre d’ altres.

 • Dret de rectificació

Si les dades personals que has posat a disposició d’ANDORRA TARINAS SLU són inexactes o estan incompletes, tens dret a rectificar-les o a completar-les davant el responsable del tractament.

 • Dret a la limitació del tractament

Com a Usuari pots sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades personals quan les teves dades no siguin exactes, quan consideris que no es fa un bon ús de les teves dades i com a usuaris t’oposis a la supressió, que el responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament.

Si s’ ha limitat el tractament d’ acord amb les condicions anteriors, serà informat pel responsable abans que es posi fi a l’ esmentada limitació.

 • Dret de supressió

Pots sol·licitar al responsable del tractament que elimini d’immediat les teves dades personals i aquest estarà obligat a eliminar aquestes dades de manera immediata, quan les dades no siguin necessàries per a les finalitats recaptades. A més, podràs demanar que se suprimeixin les teves dades, quan canviïs d’idea sobre el consentiment, mostris oposició i no existeixin motius justificats per al tractament, es tractin les teves dades de manera incorrecta, s’hagin de suprimir per complir amb una obligació legal o que les teves dades siguin obtingudes en relació amb una oferta legal.

 • Dret a la informació

Si has exercit el teu dret de rectificació, supressió o limitació del tractament enfront del responsable, aquest està obligat a informar tots els destinataris als quals se’ls hagin comunicat les teves dades personals sobre aquesta rectificació, supressió o limitació del tractament, tret que això resulti impossible o suposi un esforç desproporcionat.

Com a Usuari tens dret que el responsable t’informi sobre qui són aquests destinataris.

 • Garanties de drets digitals

Dret de l’usuari a la neutralitat a internet, podent accedir a internet independentment de la seva condició personal, social, econòmica o geogràfica. Es garantitza a l’usuari un accés universal, assequible, de qualitat i no discriminatori.

 • Dret a la portabilitat de dades

Tens dret a rebre les dades personals has posat a disposició de l’empresa en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica. A més, tens dret a transmetre aquestes dades a un altre responsable sense que el responsable al qual se’ls haguessis facilitat ho impedeixi.

 • Dret de oposició

Com a usuari tens dret a oposar-te en qualsevol moment, per raons derivades de la teva situació particular, a que les dades personals posades a disposició d’ANDORRA TARINAS SLU siguin objecte de tractament.

El responsable del tractament deixarà de tractar les teves dades personals llevat que pugui demostrar motius legítims convincents per a aquest tractament, que prevalguin sobre els teus interessos, drets i llibertats o que el tractament estigui destinat a formular, exercir o defensar reclamacions.

 • Dret a revocar la declaració de consentiment relativa a la protecció de dades

Com a Usuari tens dret a canviar la teva declaració de consentiment relativa a la protecció de dades en qualsevol moment. Aquest canvi de decisió respecte del consentiment no afectarà la legalitat del tractament que va tenir lloc en base al consentiment prestat abans de la seva revocació.

 • Decisions individuals automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils

Tens dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes legals en l’Usuari o l’afecti significativament de manera similar.

 • Drets a presentar una reclamació davant l’autoritat de control

Com a Usuari tindràs dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control, en particular a l’Estat membre de la teva residència, lloc de treball o lloc d’infracció, si consideres que el tractament de les dades personals crea una violació del RGPD.

 • ¿Com exercir els meus drets?

Així mateix, l’usuari podrà exercir els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida específicament a la persona a càrrec i sol·licitar el formulari per a l’exercici del dret que s’exercirà. Per presentar aquest formulari caldrà aportar la informació següent:

 • Nom i cognoms de l’ usuari i fotocòpia del seu DNI. En els casos en què les representacions siguin recolzades, també caldrà la identificació pels mateixos mitjans de la persona que representi l’ usuari, així com l’ acreditació documental de la representació. La fotocòpia del document d’ identitat pot ésser substituïda per qualsevol altre mitjà vàlid en la llei que demostri la seva identitat.
 • Sol·licitar per raons específiques de la sol·licitud o informació a la qual s’ha d’accedir.
 • Adreça per a fins de notificació.
 • Data i signatura del sol·licitant.
 • Qualsevol document que provi la seva sol·licitud.

Aquesta sol·licitud i tots els altres arxius adjunts es poden enviar a la següent adreça i/o adreça de correu electrònic: dpd@tarinas.com

Opcionalment, pot acudir a l’Autoritat de Control competent, en el present cas a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA) per obtenir informació addicional sobre els seus drets.

12. Retirada del consentiment

El consentiment donat per a alguna finalitat específica, pot ser retirat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada. En aquests supòsits, ANDORRA TARINAS SLU deixarà de tractar les dades personals o, si s’escau, deixarà de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

13. Actualització de les dades

Tota la informació proporcionada per l’usuari a través del registre o mitjançant l’emplenament dels formularis en aquest lloc web, ha de ser certa. Així mateix, serà responsabilitat de l’usuari mantenir actualitzada permanentment tota la informació facilitada a ANDORRA TARINAS SLU perquè respongui, en tot moment, a la situació real de l’usuari.

14. Canvis en la política de privadesa

La present Política de Privadesa, és un document que es troba subjecte a eventuals canvis d’acord amb la legislació aplicable al moment. Es per això, que les modificacions d’aquesta Política de Privadesa li serà degudament notificada perquè vostè quedi informat dels canvis produïts i pugui atorgar el seu consentiment exprés a aquests canvis.

15. Confidencialitat

ANDORRA TARINAS SLU garanteix la confidencialitat i seguretat de les seves dades personals quan es processa en la mesura que ha implementat les polítiques de processament i les mesures de seguretat a què es refereix la normativa de privacitat. Les polítiques de tractament i mesures de seguretat implementades en ANDORRA TARINAS SLU eviten l’ alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat de les seves dades personals.