Si no vols llegir, pots escoltar el nostre pòdcast sobre el protocol de l’assetjament sexual.

L’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe són problemes reals que existeixen en molts entorns laborals. A diferència de l’assetjament psicològic, constitueix assetjament sexual o per raó de sexe qualsevol comportament relacionat amb aquestes conductes encara que no s’hagi produït de manera reiterada.

Aquestes conductes són un altre exemple de la desigualtat actual entre dones i homes en l’àmbit laboral, desigualtat que la Llei 6/2022, del 31 de març, per l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes, pretén erradicar mitjançant la implantació de mesures preventives per part de les empreses a través d’un protocol d’assetjament sexual.

En relació amb l’àmbit laboral, s’estableixen, principalment, tres mesures: el registre de bretxa professional de gènere, el protocol de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe i el pla d’igualtat.

protocol de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe

 

Al present article, ens centrarem en el protocol de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe.

El protocol de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe

1. Què és el protocol d’assetjament?

El protocol de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe es tracta d’un conjunt de mesures preventives i d’enfrontament d’aquestes conductes d’assetjament.

La conducta d’assetjament sexual consisteix en qualsevol comportament, verbal, no verbal o físic, de naturalesa sexual, adreçat contra una dona, que tingui la finalitat o produeixi l’efecte d’atemptar contra la seva dignitat o de crear-li un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant o ofensiu.

Per altra banda, la conducta d’assetjament per raó de sexe consisteix en qualsevol comportament mostrat en funció del sexe o gènere femení, amb la finalitat o l’efecte d’atemptar contra la dignitat de la persona o de crear-li un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant o ofensiu. Informa’t en el nostre blog, sobre el  Decret 531/2023: Reglament del Registre Públic dels Plans d’Igualtat i Registres de Bretxa Professional de Gènere

2. Qui està obligat a comptar amb un protocol de prevenció i abordatge de l’assetjament?

Totes les empreses que actuïn o estiguin al Principat d’Andorra tenen l’obligació de comptar amb un protocol de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe, independentment de la seva mida o del seu domicili social o fiscal.

Aquest protocol ha de ser negociat amb la representació del personal. En el supòsit que a l’empresa no hi hagi òrgans de representació del personal, les persones treballadores poden atribuir la seva representació a un treballador o treballadora de l’empresa, elegit democràticament.

3. Quin és el contingut que ha de tenir un protocol de prevenció i abordatge de l’assetjament?

Entre altre mesures, cal elaborar i difondre codis de conducta de tolerància zero respecte l’assetjament sexual i per raó de sexe i altres comportaments relacionats, i organitzar sessions d’informació i formació adreçades al conjunt de la plantilla de l’empresa, incloent-hi el personal directiu.

4. Qui ha de desenvolupar el protocol de prevenció i abordatge de l’assetjament?

Les empreses són les encarregades de desenvolupar el protocol de prevenció i abordatge de l’assetjament, motiu pel qual és altament recomanable que es recolzin i s’assessorin per part de professionals experts en la matèria.

5. Quina durada té el protocol de prevenció i abordatge de l’assetjament?

La Llei 6/2022, del 31 de març, no estipula una durada màxima del protocol de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe, entenent, doncs, que el protocol té una durada indefinida.

No obstant l’anterior, el protocol ha d’estar permanentment actualitzat a la realitat actual de cada moment de l’empresa, així com a les disposicions i actualitzacions legals que puguin haver. De la mateixa manera, es recomana que es revisi el protocol periòdicament.

6. El protocol de prevenció i abordatge de l’assetjament s’ha de registrar públicament?

La Llei 6/2022, del 31 de març, no imposa la obligació d’enregistrar públicament el protocol de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe.

7. Hi ha una data límit per tenir el protocol de prevenció i abordatge de l’assetjament aprovat?

La Llei 6/2022, del 31 de març, no estipula una data límit concreta per la confecció i aprovació del protocol de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual o per raó de sexe. En aquest sentit, l’obligació de comptar amb aquest protocol neix des del moment de l’entrada en vigor de la norma, essent l’1 d’abril de l’any 2022.

Experts en igualtat a Andorra Tarinas

A Andorra Tarinas comptem amb professional experts en matèria d’igualtat a Andorra que et poden assessorar i acompanyar durant tot el procés de confecció, desenvolupament i aprovació del protocol de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe.

Contacta amb nosaltres sense cap compromís. A Andorra Tarinas ho posem fàcil a les empreses.

No dubti en contactar amb Andorra Tarinas, en cas de necessitar ajuda. El nostre equip de professionals l’assessorarà.