L’any 2011 Andorra va canviar la seva estratègia com a país i aquests fets, juntament amb els nombrosos avantatges de traslladar-se a Andorra ja comentats en diverses entrades del present blog, com la sanitat, la seguretat, la baixa tributació, etc. , fan que moltes persones s’interessin per traslladar-se a Andorra.

Darrerament, les sol·licituds d’immigració han augmentat de manera notòria, i tot i estar en una transició post pandèmica, es continuen tramitant i concedint els permisos de residència amb normalitat.
Si és ben cert que, fa uns mesos, es requeria la pauta de vacunació completa per poder tramitar l’expedient d’immigració, a agost del 2022 ja no és un requisit indispensable.

Les millors vies per traslladar-se a Andorra

 

Vies per traslladar-se a Andorra

Per residir de manera efectiva i viure a Andorra cal tramitar una autorització o permís de residència. Com ja hem especificat en diverses ocasions, hi ha diversos tipus de permís de residència andorrans, cadascun amb els seus drets i obligacions, requisits, condicions, documentació necessària i tràmits.

Les principals vies per obtenir la residencia i per tant de poder traslladar-se al Principat són: la residencia activa per compte propi, la residencia activa per compte aliè, la residencia passiva o el reagrupament familiar.

A continuació, vam especificar les diferents vies per traslladar-se a Andorra:

Residencia activa per compte propi

Tipus de residencia més comuna tramitada per estrangers. Aquesta residencia permet al interessat realitzar una activitat laboral o professional a través de la seva pròpia empresa, per tant a través de la mateixa s’obté la residència i et permet treballar a Andorra com autònom.

Per poder crear una empresa a Andorra i obtenir a través d’aquesta la residencia, és necessari tramitar una inversió estrangera. Aquesta inversió estrangera és una autorització del Govern el qual permet que un no resident crear una empresa a Andorra i tramitar la seva residencia a través de la mateixa.

Per tant, per tal de traslladar-se a Andorra i obtenir la residencia, cal primer:

 • Haver obtingut autorització d’inversió estrangera per a constituir una societat a Andorra, amb una participació superior al 20% i haver constituït aquesta societat.
 • Exercir un càrrec en l’òrgan de administració de la mateixa societat.
 • Acreditar que la societat està degudament constituïda.
 • Dipòsit de 15.000.-€ a la Autoritat Financera Andorrana (AFA).

També es podria obtenir a través de la l’autorització de l’exercici de la professió liberal per part del Govern, però és menys comú.

Residencia activa per compte d’altri – Asalariat

L’autorització de la residencia activa és aquella que permet residir i treballar al país de manera permanent i efectiva durant la vigència de l’autorització. Aquesta residencia s’obté a través d’un contracte de treball indeterminat amb una empresa legalment constituïda al país.

Quan parlem de residencia activa per compte d’altri hem de tenir en compte que els requisits i la documentació a presentar poden ser diferents depenent de si el sol·licitant és una persona amb nacionalitat comunitària, és a dir, de la Unió Europea, o en és extracomunitaria.

Els principals requisits és, a part de d’obtenir un contracte de treball amb una empresa andorrana, s’ha d’acollir a la quota d’immigració reglamentàriament establerta i que la residencia sigui permanent i efectiva durant la vigència del contracte.

La quota d’immigració comentada es publica mitjançant decret i és on el Govern analitza les necessitats quantitatives i qualitatives de l’economia i de la societat andorranes en matèria d’immigració, i també la situació nacional del treball. A partir d’aquesta anàlisi, el Govern, d’acord amb les prioritats establertes per la política d’immigració, fixa per la via reglamentària les quotes d’immigració amb l’objectiu bàsic i ineludible d’afavorir la cohesió social mitjançant el desenvolupament equilibrat de la societat.

De la mateixa manera, a partir d’aquesta anàlisi, determina la conveniència de donar entrada al territori andorrà a persones estrangeres que, sense integrar-se en el mercat de treball del Principat, es considera que el fet que hi resideixin representa un interès per al país, en funció de les activitats que desenvolupen o del seu compromís d’invertir en actius andorrans, per donar així satisfacció a les necessitats quantitatives i qualitatives de l’economia i la societat andorranes.

Aquest tipus de residencia és la més ràpida, però té l’inconvenient que és limitada a un contracte laboral amb una empresa andorrana i a les quotes d’immigració.

Residencia per reagrupació familiar

Aquest tipus de residencia és la menys comuna de les que comentarem al blog. Requereix que un familiar tingui una autorització de residencia i treball o la nacionalitat andorrana.

L’autorització del reagrupat dependrà de la residencia del familiar que demana la reagrupació.

La poden sol·licitar :

 • El cònjuge o el membre de la unió estable de parella.
 • Els seus fills menors d’edat, i els fills menors d’edat del cònjuge dels quals tingui la guarda i custòdia legals.
 • Els seus fills majors d’edat, i els fills majors d’edat del cònjuge, a càrrec i dels quals n’exerceixi la tutela legal o que tingui sota la seva protecció en el marc d’una institució similar.
 • Els ascendents a càrrec que tinguin com a mínim 65 anys o que estiguin jubilats.
 • Altres persones que les esmentades quan la persona sol·licitant n’exerceixi la tutela legal o les tingui sota la seva protecció en el marc d’una altra institució similar reconeguda per l’ordenament jurídic andorrà i no contrària a l’ordre públic nacional, sempre que ambdós progenitors hagin perdut o els hagi quedat extingida la pàtria potestat.

Cal tenir en compte que la persona sol·licitant haurà de presentar un document acreditatiu dels mitjans econòmics dels quals disposa i acreditar que la suma dels ingressos representa, per a cada una de les persones majors d’edat que conviuen a la mateixa llar, un import igual o superior al 70% del salari mínim d’Andorra i, per a cada un dels menors d’edat, un import igual o superior al 40% del salari mínim d’Andorra.

També és necessari acreditar que es disposa d’una assegurança sanitària que cobreixi al 100% qualsevol despesa mèdica o sanitària de la persona que es vol reagrupar.

Residencia pasiva

La residència passiva també s’anomena residència no lucrativa, ja que va dirigida a aquelles persones que volen viure a Andorra però sense permís de treball. És un tipus de residència dirigida a persones d’alt nivell adquisitiu i amb suficients ingressos per viure sense treballar al Principat.

El principal avantatges d’aquest tipus de residència és l’escassa quantitat de dies que s’exigeix viure al Principat. Segons la llei s’ha de residir al Principat durant, al menys, 90 dies a l’any.

Dins la residència passiva, hi ha diferents modalitats, la residència passiva sense activitat lucrativa, la residència per a professionals amb projecció internacional, residència per raons d’interès científic, cultural i esportiu i la residència per ingrés en centres geriàtrics privats o per ingrés en centres de cures mèdiques o terapèutiques privats.

La més comuna és la residencia sense activitat lucrativa, i la qual explicarem a continuació, però si és del teu interès algun altre tipus de residencia passiva, tenim diferents entrades al blog que tracten aquestes casuístiques, o en cas de dubte, podeu contactar amb nosaltres per fer les consultes necessàries.

La residencia passiva sense activitat lucrativa , és aquella que s’obté per inversió. Els requisits per aconseguir-la són:

 • Tenir una propietat immobiliària a Andorra o un contracte de lloguer.
 • Invertir un valor mínim de 400.000€, en alguna o diverses tipologies d’actius andorrans. Aquesta inversió es podrà fer en el moment de sol·licitar la residencia o en els 6 mesos posteriors a la obtenció de la mateixa. Existeixen diferents tipus d’actius andorrans:
  1. Béns immobles situats en el territori del Principat d’Andorra.
  2. Participacions en el capital social o en els fons propis de societats residents al Principat d’Andorra.
  3. Instruments de deute o finances emesos per entitats residents al Principat d’Andorra.
  4. Instruments de deute emesos per qualsevol Administració pública del Principat Andorra.
  5. Productes d’assegurança de vida contractats amb entitats residents en el Principat d’Andorra.
  6. Dipòsits no remunerats a l’Autoritat Financera Andorrana (AFA).
 • Permanència de residència mínima de 90 dies.
 • Certificat de bona conducta.
 • Assegurança mèdica privada.
 • Certificat mèdic realitzat a Andorra.
 • Un dipòsit de més de 47.500 euros no remunerats, més 9.500 euros no remunerats per persona a càrrec (per la parella o cada fill que vingui a viure al principat amb aquesta residència), a l’Autoritat Financera d’Andorra.
 • Conformitat d’ ingressos de més del 300% del salari mínim andorrà, actualment situat en 1200 €. A més si es tenen persones a càrrec haurà de sumar el 100% extra per persona a càrrec.

La residència passiva s’obté per un període de dos anys. La primera renovació es concedeix per un període de dos anys, la segona renovació per un període de tres anys i les successives per un període de deu anys amb excepció dels nacionals dels estats que hagin signat i ratificat un conveni amb el Principat d’Andorra

Si estàs buscant assessorament sobre quina és la millor opció per tu o quin tipus de residencia s’adapta a la teva situació, contacta amb Andorra Tarinas! T’assessorarem i t’acompanyarem durant tot el procediment fins a obtenir la residencia andorrana i traslladar-se a Andorra. Truca’ns al +376 827072 o envia un mail.

No dubti en contactar amb Andorra Tarinas, en cas de necessitar ajuda. El nostre equip de professionals l’assessorarà.