Andorra és un país de baixa tributació comparat amb els països veïns i aquest fet és molt atractiu pels empresaris que volen establir la seva empresa al Principat. Durant els últims anys, s’han creat moltes noves empreses i conseqüentment, s’han creat nombrosos llocs de treball.

En aquest post parlarem de les condicions entorn els llocs de treball i els salaris, i, més concretament, del salari mínim interprofesional a Andorra que s’ha establert per Decret aquest any en curs 2021.

Salario Minimo Interprofesional en Andorra

Condicions laborals a Andorra

La llei 31/2018, del 6 de desembre, de relacions laborals estableix les modalitats laborals bàsiques així com també les condicions de comiat, els festius setmanals obligatoris, la jornada laboral i els salaris.

La norma obliga tant als empresaris com a les persones assalariades a obrar de bona fe i evitar qualsevol abús de poder, és per això que en els seus articles constitueixen uns mínims irrenunciables de compliment obligatori per assalariats i empresaris. Qualsevol renúncia de drets per part de la persona assalariada és nul·la.

L’esmentada llei estableix que tota persona assalariada té dret a obtenir una retribució mensual. Aquesta retribució és el salari fix mensual i no pot ser inferior al salari base que fixa el conveni col·lectiu per cada grup professional. En cas de que no existís cap conveni col·lectiu del sector o si no s’hi regulés cap retribució mínima, el salari serà el que disposi l’empresa i l’únic límit o obligació que aquesta tindrà és que el salari de la persona treballadora estigui per sobre el salari mínim interprofessional.

Salari mínim interprofesional a Andorra

No va ser fins l’any 1978 que es va introduir en la normativa laboral andorrana el concepte de salari mínim interprofessional.

Actualment el trobem regulat a l’article 73 de la Llei 31/2018, del 6 de desembre, de relacions laborals, on s’estableix que: “el salari mínim és la remuneració mínima que l’empresa ha de satisfer obligatòriament a la persona assalariada en tots els supòsits, fins i tot en els contractes en què s’hagi pactat un salari per unitat d’obra o un salari mixt”.

La normativa fixa el salari mínim interprofesional a Andorra tenint en compte els criteris de Govern respecte la productivitat mitjana d’Andorra, que serveixen per quantificar l’import que consideren mínim per viure al Principat. El Govern fixa periòdicament, com a mínim un cop a l’any, el salari mínim interprofessional.

Aquest any 2021, el salari mínim s’ha incrementat un 3,5 % amb respecte al 2020, quedant a 1.121,47 € mensuals. D’aquesta manera el salari mínim es situarà en els 6,47 euros l’hora o 1.121,47 euros mensuals (sempre que es treballi a jornada completa, del contrari, la persona treballadora percebrà la part proporcional del salari mínim interprofessional que correspongui al percentatge que estigui donada d’alta).

Detall del salari mínim interprofesional:

Concepte 16 anys o més
Salari-hora 6,47€
Salari-dia 51,76€
Salari-mensual 1.121,47€
Hores-dia 8
Hores-setmana 40
Dies-vacances30

Així doncs, si la jornada laboral pactada és inferior a les 8 hores diàries, la retribució percebuda pel treball haurà de ser proporcional i per tant el salari mínim que s’estableix per hora haurà de ser igual o superior a 6,47€ l’hora.

Cal tenir en compte que aquest és el salari mínim, no obstant, segons el Govern del Principat la mitjana dels salaris es situa entorn els 2.111,91€.

Prohibició d’embargar

El salari mínim interprofesional a Andorra, tal i com el seu nom indica, és la retribució que es considera mínima per viure just però sense luxes al Principat. És per això que l’article 73.3 de la llei de relacions laborals estableix que el SMI no es pot embargar, perquè de fer-ho ja no es disposaria del mínim per cobrir les necessitats bàsiques.

Només hi ha una excepció a aquesta norma i es en el cas d’impagament de pensió alimentària. Si un dels progenitors té l’obligació de prestar una pensió per aliments i no la satisfà, se l’hi podrà embargar el salari; encara que la quantia restant sigui inferior al salari mínim interprofessional.

Això sí, per tal de poder embargar el salari mínim interprofessional per al pagament de les pensions alimentàries s’han de complir una sèrie de requisits:

  1. Ha d’existir una sentència que condemni al pagament d’una obligació d’aliments o una resolució amb aquestes mesures cautelars.
  2. L’embarg del salari mínim es podrà sol·licitar en la execució de la sentència que va establir la pensió d’aliments.
  3. Els aliments han de ser reconeguts a favor dels fills o del cònjuge.
  4. En aquests casos, no existeix límit quantitatiu sobre la inembargabilitat del salari, encara que els ingressos del deutor no excedeixin del salari mínim interprofessional. En aquest cas, la quantitat a embargar serà escollida pel Jutge.

Només en aquest cas una persona treballadora al Principat d’Andorra podria rebre una retribució mensual inferior a 1.121,47 € a l’any 2021.

No dubti en contactar amb Andorra Tarinas, en cas de necessitar ajuda. El nostre equip de professionals l’assessorarà.