Si preferiu escoltar tota aquesta informació, ho teniu disponible en un pòdcast sobre “Qui són els subjectes obligats de la normativa de PBC/FT d’Andorra?

PBC/FT d’Andorra

El règim de prevenció de blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme vigent a Andorra, en endavant PBC/FT, estableix determinades categories de persones i entitats que, per motiu de la seva activitat, exerceixen la condició de subjectes obligats.

Tenir la condició de subjecte obligat suposa haver de complir amb una sèrie d’obligacions de la normativa en PBC/FT, tals com l’aplicació de mesures de diligència deguda, de les obligacions de declaració, o de les mesures de control intern.

L’incompliment per part del subjectes obligats, ja sigui per acció o omissió, d’aquestes obligacions, comporta l’aplicació del corresponent règim sancionador.

Els subjectes obligats de la normativa de PBC/FT a Andorra

Quins són els subjectes obligats segons la legislació andorrana?

La Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme (en endavant, LPBC), al seu article 2, delimita els subjectes obligats als que els hi és d’aplicació la normativa de PBC/FT.

La legislació aplicable – després de la transposició a l’ordenament jurídic andorrà de la V Directiva Europea en PBC/FT (Directiva (UE) 2018/843 del Parlament Europeu i del Consell, instrumentalitzada mitjançant l’entrada en vigor de la Llei 37/2021, del 10 de desembre, que va modificar parcialment la citada LPBC – diferencia dues tipologies de subjectes obligats:

 • Els subjectes obligats financers, que són totes les persones físiques o jurídiques pertanyents a les categories següents:
  • Entitats operatives del sistema financer, tenint aquesta consideració:
   • Les entitats bancàries;
   • Les entitats financeres d’inversió (societats financeres d’inversió, agències financeres d’inversió, societats gestores de patrimonis i assessors financers);
   • Les societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva;
   • Les entitats financeres, no bancàries, de crèdit especialitzat;
   • Les entitats de pagament;
   • Les entitats de diner electrònic
  • Companyies d’assegurances i reassegurances autoritzades a operar en el ram de vida;
  • Corredors d’assegurances, que són totes aquelles persones físiques o jurídiques que, a canvi d’una remuneració, realitzen per compte propi l’activitat de mediació d’assegurances en el ram de vida;
  • Institucions de gir postal i proveïdors de serveis de pagament exempts total o parcialment en el procés d’autorització;
  • Totes aquelles sucursals situades a Andorra, de les categories recentment referides, amb independència del lloc on tinguin la seva administració central.
  • Els proveïdors de serveis d’actius virtuals.
 • Els subjectes obligats no financers, que són les persones físiques o jurídiques que, en l’exercici de la seva activitat professional, pertanyen a les categories següents:
  • Els auditors, comptables externs i assessors fiscals i qualsevol altra persona que es comprometi a prestar, directament o a través de tercers amb els quals aquesta altra persona estigui relacionada, ajuda material, assistència o assessorament en qüestions fiscals com a activitat empresarial o professional principal;
  • Notaris, advocats i membres d’altres professions jurídiques independents, quan participin, actuïn en nom i per compte del seu client, en qualsevol operació financera o immobiliària, o assisteixin en la planificació o realització d’operacions per compte del seu client relatives a:
   • La compravenda o altres actes de disposició de béns immobles o entitats;
   • La gestió de fons, valors o altres actius del client;
   • L’obertura o gestió de comptes bancaris, comptes d’estalvi o comptes de valors;
   • L’organització de les aportacions necessàries per a la creació, el funcionament o la gestió de societats;
   • La creació, funcionament o gestió de fideïcomisos, societats, associacions, fundacions o estructures anàlogues;
  • Economistes, gestors i proveïdors de serveis a societats, altres entitats jurídiques, instruments jurídics de fideïcomís i altres estructures fiduciàries;
  • Els agents immobiliaris que duguin a terme activitats relacionades amb la compravenda d’immobles, i també els agents immobiliaris quan actuïn com a intermediaris en l’arrendament de béns immobles, però només en relació amb transaccions per a les quals el lloguer mensual sigui igual o superior a 10.000 euros;
  • Persones que comerciïn amb béns, únicament en la mesura en què els pagaments s’efectuïn o es rebin en efectiu i per import igual o superior a 10.000 euros, ja es realitzin en una operació o en diverses operacions entre les quals sembli existir algun tipus de relació;
  • Casinos de joc, presencials i en línia;
  • Les associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre en els termes establerts a la disposició addicional primera de la LPBC.
  • Les persones que comerciïn amb obres d’art o actuïn com a intermediaris en el comerç d’obres d’art, també quan aquesta activitat es dugui a terme en galeries d’art i cases de subhastes, quan l’import de la transacció o d’una sèrie de transaccions relacionades sigui igual o superior a 10.000 euros;
  • Les persones que emmagatzemin obres d’art, comerciïn amb obres d’art o actuïn com a intermediaris en el comerç d’obres d’art quan aquesta activitat es dugui a terme en zones franques, quan l’import de la transacció o d’una sèrie de transaccions sigui igual o superior a 10.000 euros.
  • Els gestors de les zones franques, i els operadors que hi estiguin establerts.
 • I també estan subjectes a la LPBC totes les persones físiques o jurídiques no residents que, a través de sucursals i/o mitjançant la prestació de serveis sense establiment permanent, realitzin al Principat d’Andorra activitats d’igual naturalesa de les enumerades al present apartat.

Principals obligacions de prevenció contra el PBC/FT

Quines són les principals obligacions en matèria de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme?

A continuació, s’enumeren les principals obligacions a complir pels subjectes obligats de la normativa de PBC/FT:

 • La designació de les figures de control intern en PBC/FT (Òrgan de Control Intern i Comunicació i representant davant de la UIFAND).
 • Confecció, revisió i actualització de l’estudi de risc individual – ERI.
 • Establiment de polítiques i procediments de control intern (Reglament Intern).
 • Determinació i aplicació de les corresponents mesures de diligència deguda.
 • Previsió i aplicació del procediment de seguiment de la relació de negoci.
 • Aplicació de les polítiques de conservació de documentació relacionades amb el compliment normatiu de la LPBC.
 • Adopció de les mesures oportunes per a que els seus empleats disposin d’una formació permanent en la matèria.
 • Instauració d’un canal de denúncies intern.
 • Obligació de declaració d’operació sospitosa.
 • Establiment i aplicació de mesures restrictives.
 • Pel que fa als subjectes obligats financers, addicionalment, hauran de ser sotmesos amb una periodicitat anual, a una auditoria externa i independent, per tal de verificar l’efectiu compliment de la normativa en matèria de PBC/FT.

Totes aquestes obligacions, seran explicades amb profunditat en els propers articles d’informació tècnica.

ts subjecte obligat de la normativa de Prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme? Necessites assessorament per l’adaptació i el compliment de la Llei 14/2017, de 22 de juny de la teva empresa?

A Andorra Tarinas som una empresa especialitzada en la matèria. Li ajudarem a implementar d’una forma fàcil, la normativa a la seva entitat, evitant així, poder ser sancionats.

No dubti en contactar amb Andorra Tarinas, en cas de necessitar ajuda. El nostre equip de professionals l’assessorarà.