Tot i ser un país de baixa tributació, Andorra disposa d’un sistema de seguretat social anomenat Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS).

L’objectiu del sistema de seguretat social d’Andorra és garantir la protecció, en la seva modalitat contributiva i no contributiva, de les persones assegurades, directes o indirectes, mitjançant les prestacions adients.

A la mateixa constitució Andorrana, en el seu article 30 trobem reconegut el dret a la protecció de la salut i a rebre prestacions per atendre altres necessitats personals.

Funcionament i estructura del sistema de seguretat social d’Andorra

Hi ha dues branques, la branca general i la branca de jubilació. La branca general cobreix les prestacions de reembossament, d’incapacitat temporal, de maternitat, de paternitat, de risc durant l’embaràs, d’invalidesa, de capital per defunció i les pensions d’orfenesa. I la branca de jubilació, que és la que ens interessa en aquest blog, cobreix la situació de pèrdua d’ingressos per cessament del treball o l’activitat econòmica derivada de l’edat i està integrada per la pensió de jubilació i les pensions de viduïtat temporals i vitalícies.

Pensions Andorra

Cotitzacions

Per tal de poder cobrar la pensió de jubilació, s’ha d’haver cotitzat mitjançant el treball durant uns quants anys. Aquesta cotització es calcula a través dels punts de jubilació, tal i com veurem més endavant.

Per calcular les cotitzacions, s’ha de tenir en compte si la persona interessada és assalariada o treballa com autònom.

En cas dels treballadors assalariats per compte aliena han de cotitzar un total d’un 22%. D’aquest tant per cent, el treballador paga un 6,5% (3% van a la branca general i un 3,5% a la branca de jubilació ) i l’empresa paga el restant, un 15,5% ( el 7 % va a la branca general i el 8,5% a la branca de jubilació )

D’altre banda, els treballadors per compte propi han de cotitzar d’acord amb les noves bases de cotització previstes per la Llei 9/2019 de la Seguretat Social, del 25%, 50%, 62,5%, 75%, 100%, 125% i137,5% del salari global mensual mitjà de l’any anterior (2.158, 40 euros/mensuals).

En criteris generals, els treballadors autònoms acostumen a cotitzar el 100% del salari global mitjà, que actualment han de pagar una cotització a la CASS de 474,85€. Igualment, d’aquesta cotització es destinen un 10% a la branca general i un 12% a la branca de la jubilació.

La pensió de jubilació a Andorra

Com ja hem vist en l’apartat anterior, durant tota la vida laboral d’una persona, ha anat cotitzant a la CASS un tant per cent dels rendiments del treball. Aquest tant per cent es tradueix en punts de la CASS els quals es poden consultar mitjançant la sol·licitud d’extracte de punts A l’extracte de punts de jubilació hi figuren les següents dades de l’assegurat:

  • Les empreses on ha treballat
  • El salari cotitzat
  • La classe de jubilació cotitzada
  • El valor de compra del punt
  • Els punts adquirits mensualment
  • El total de punts adquirits durant tota la vida laboral

Per poder calcular quina serà la pensió a gaudir un cop adquireixis l’edat de jubilació s’ha de calcular amb unes formules de càlcul de l’article 200 de la Llei 18/2014 i l’import de les pensions s’actualitza anualment d’acord amb el que estableix la llei del Pressupost, o en els termes previstos a l’article 200 Bis. Podem trobar l’explicació del càlcul a la web de la CASS. Cal tenir en compte que la pensió de jubilació sempre es determina en base a la cotització efectuada.

En termes generals, la formula per calcular la pensió és la multiplicació del preu de venta del punt, per el número de mesos, pels punts pensionables.

El preu de la venda del punt dependrà del moment en que es tramiti la jubilació, ja que s’actualitzen una vegada a l’any.

La sol·licitud de l’extracte de punts es pot fer de manera presencial o pel portal web de la CASS.

Cotitzacions fora d’Andorra

Andorra es troba que molts dels seus treballadors, tan assalariats com per compte propi, no han estat tota la seva vida laboral a Andorra, sinó que han cotitzat en diversos països.

Els més comuns són els països veïns. És per això que el Principat va firmar diferents convenis bilaterals amb Espanya, França i Portugal.

Els convenis bilaterals estableixen el reconeixement de cotitzacions aportades en aquests països. Per poder cobrar la jubilació de ambos països cotitzats, cal sol·licitar-ho al país de residència en el moment de la jubilació.

Si tens qualsevol dubte sobre les pensions de jubilació o les cotitzacions a la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS), contacta amb Andorra Tarinas. T’assessorem en quina és la millor opció per la teva jubilació.

No dubti en contactar amb Andorra Tarinas, en cas de necessitar ajuda. El nostre equip de professionals l’assessorarà.