CASS: Caixa Andorrana de la Seguretat Social

La Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) és l’organisme andorrà encarregat de la previsió social. El règim organitzatiu i de funcionament de la CASS es defineix a la llei 17/2008, del 3 d’octubre.

Aquesta entitat està sotmesa a la Llei general de les finances públiques, però amb personalitat jurídica pròpia. Les seves principals funcions són:

 1. Formalitzar les inscripcions, les afiliacions, les altes i baixes, així com les variacions de dades.
 2. Percebre les cotitzacions socials.
 3. Fer efectives les prestacions.
 4. Inspeccionar i controlar les contingències que l’ afectin.
 5. Gestionar la recaptació de sumes degudes i aplicar les corresponents sancions.
 6. Aplicar les normes tècniques i administratives de desenvolupament de convenis internacionals en la matèria.

Tot resident que treballi a Andorra ha de cotitzar a la Cass, però només tenen obligacions directes davant d’ella els empresaris i els treballadors per compte d’altri. Els assalariats han de cotitzar a la CASS, però són els empresaris qui ho declaren.

CASS: Caixa Andorrana de la Seguretat Social

Assalariats:

L’ empresari té l’ obligació d’ afiliar les persones assalariades i assimilades a cada empresa on treballin. Ho ha de fer durant els 7 dies previs a l’ inici de la relació laboral, màxim el mateix dia de l’ inici. La seva cotització a la CASS haurà de ser del 6,5% del salari brut, que serà la cotització que es repercutirà a la nòmina del treballador. D’altra banda, l’empresa haurà de cotitzar un 15,5% per arribar així al 22% que exigeix la llei.

Part assalariadaPart empresarialTotal
GeneralJubilacióTotal part assalariada GeneralJubilacióTotal part empresarial 
3%3,5%6,5%7%8,5%15,5%22%

 

És important tenir en compte que la cotització a la Cass es fa sobre el salari brut del treballador i no sobre el net. És a dir, la base de cotització és el salari global, així com les indemnitzacions i les altres remuneracions que es tingui dret a percebre.

En la cotització de persones assalariades es distingeix una aportació de l’ empresari i una aportació del treballador.

Els diners de cotització a la CASS, tal com veiem en el quadre explicatiu, s’empra a cotitzar el 3% per a prestacions generals, i el 3,5% per a la jubilació.

Autònoms:

La llei 9/2019, de 7 de febrer, ha modificat la base de cotització que es venia aplicant fins ara. Aquesta es calcula aplicant el salari mitjà mensual cotitzant pel conjunt d’ assalariats de l’ any anterior.

Cada any es publiquen unes estadístiques que ens informen dels salaris mitjans del país i en base a aquesta xifra, els autònoms han de cotitzar un % a la CASS.

Aquest any 2021 la base de cotització d’un autònom s’ha fixat el 2081,26€ sobre els quals s’aplicaran els percentatges abans assenyalats. La cotització dels autònoms serà d’ un 22% total:

Base de cotització globalBranca General ( 10%)Branca Jubilació (12%) Quota
2081,26€208,13€249,75€457,88€

 

No obstant això, hem d’assenyalar que aquells autònoms que compleixin certs requisits podran pagar menys mensualment.

Requisits per pagar menys quota

Els treballadors que realitzin una activitat per compte propi tenen l’ obligació de cotitzar des de l’ inici fins al final de l’ activitat econòmica. Han de cotitzar d’acord amb les noves bases de cotització previstes per la Llei 9/2019 de la Seguretat Social. Si es compleixen uns requisits establerts per aquesta llei, es pot rebaixar la quota. Aquesta es calcula aplicant el salari global mensual cotitzant pel conjunt de persones assalariades a la CASS l’ any natural immediatament anterior segons els percentatges següents:

 • 25%: cotització de 114,47€ (article 101.2.a)
 • 50%: cotització de 246,72€ (article 101.2.b)
 • 62,5%: (article 101.2.c)
 • 75%: (article 101.2.d)
 • 125%: (article 101.2.e)
 • 137,5% :(article 101.2.f)
 • 100%: La resta de persones, que no se’ ls apliquen les característiques de cotització dels coeficients anterior, cotitzaran pel 100 € del salari mensual global cotitzat l’ any anterior.

Aquí pot trobar la llei 9/2019.

Aquests rangs es calculen del salari global mensual mitjà de l’any anterior (2.129, 44 euros/mensuals) i d’acord amb els següents criteris:

 • La renda neta que obtenen per exercir la seva activitat empresarial o professional i,
 • La xifra de negocis vinculada a l’ activitat econòmica relacionada amb serveis professionals i empresarials o activitats comercials. Tenen la consideració d’ activitats relacionades amb serveis professionals i empresarials les que no siguin comercials. Són activitats comercials les que consisteixen en el lliurament de béns sense que aquests béns hagin estat objecte de transformació prèvia.
% base cotitzacióBase cotitzacióGeneralJubilacióTotal cotització
100%2081,26€208,13€249,75€457,88€
75%1560,94€156,09€187,31€343,41€
50%1041,63€104,10€124,99€246,72€
25%520,31€52,03€62,43€114,47€

 

Si teniu algun dubte en cobrir-lo, en la rebaixa de cotització o els requisits per a la seva aprovació, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.

Altres casos: esportistes remunerats

Els esportistes remunerats cotitzen a la CASS, en base a la retribució que perceben de l’ entitat esportiva a la qual pertanyin, incloent-hi les prestacions en espècie. Les beques i ajuts es consideren remuneració, però els premis percebuts no.

No dubti en contactar amb Andorra Tarinas, en cas de necessitar ajuda. El nostre equip de professionals l’assessorarà.