La UIFAND és la Unitat d’Intel·ligència Financera del Principat d’Andorra. Aquesta unitat, és un òrgan configurat com a autoritat administrativa amb autonomia funcional el qual lluita per impulsar i coordinar les mesures de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors, contra el finançament del terrorisme i contra la proliferació d’armes de destrucció massiva.

 

UIFAND

La UIFAND neix al 2001, com a conseqüència de l’aprovació de la Llei de Cooperació Penal Internacional i lluita contra el blanqueig de diners. El Consell General del Principat va considerar que per dur a terme la correcta cooperació internacional, havia de crear un organisme independent que s’encarregués de coordinar l’adopció de mesures nacionals adequades per detectar, avaluar, comprendre i mitigar la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.

Composició de la UIFAND

La Unitat d’Intel·ligència financera es composa de, per una part els membres de la UIFAND i, per l’altra, el personal administratiu que treballa per aquest òrgan, els quals es designen mitjançant els procediments de selecció establerts a la Llei de Funció Pública.

Els membres de la institució seran integrats per :

 • El cap de la UIFAND. És nomenat conjuntament pels ministres titulars de justícia, d’interior i de finances per un període de 6 anys renovable una única vegada.
 • Un mínim d’una persona de competència tècnica reconeguda en l’àmbit jurídic. Nomenada pel Ministre de Finances i proposades pel Cap de la UIFAND.
 • Un mínim de dues persones de competència tècnica reconeguda en l’àmbit financer . Nomenades pel Ministre de Finances i proposades pel Cap de la UIFAND.
 • Un mínim de dues persones de competència tècnica reconeguda del Departament de Policia. Nomenades pel ministre d’interior a proposta del director de Policia.

Funcions de la UIFAND

La Llei 14/2017, de 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, estableix una sèrie de funcions que dur a terme.

D’entre les funcions més importants trobem les següents

 • Dirigir i impulsar les activitats de detecció, prevenció i de lluita contra el blanqueig de capitals.
 • Sol·licitar qualsevol informació o documents als subjectes obligats en l’exercici de les seves funcions i davant de qualsevol sospita d’infracció penal en aquesta matèria, pot realitzar inspeccions;
 • També pot demanar i enviar informació que sigui transcendent per l’exercici de les seves funcions
 • Ha de recollir, reunir i analitzar les declaracions dels subjectes obligats
 • Per prevenir qualsevol tipus d’activitat delictiva en PBC, ha de fer una anàlisi estratègica que examini les tendències i pautes del blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme
 • Està facultada per ordenar el bloqueig de les operacions que estimi oportunes sospitoses
 • Ha de cooperar amb altres organismes estrangers equivalents, sancionar les infraccions administratives lleus
 • Té l’obligació de sotmetre al Ministeri Fiscal els casos sospitosos d’infracció penal així com sotmetre al Govern propostes legislatives.
 • Avaluar l’eficàcia de la prevenció i la lluita contra el blanqueig de diners o valors i qualsevol altra funció que li sigui atribuïda per l’ordenament jurídic.

Cooperació amb la AFA

L’Autoritat Financera Andorrana és l’autoritat de control i de supervisió del sistema financer i assegurador i reassegurador del Principat d’Andorra.

Aquesta autoritat i la UIFAND han de cooperar i col·laborar de manera recíproca en l’exercici de les seves funcions de supervisió i control. Han d’intercanviar les informacions que puguin ser d’interès l’una per l’altra, així com les experiències rellevants en aquest efecte.

Per dur a terme aquesta cooperació es realitzen reunions periòdiques de seguiment amb els subjectes financers obligats i els seus auditors externs. D’aquesta manera es verifica conjuntament el compliment efectiu de les obligacions que imposa el sistema normatiu andorrà.

Per tant, quan en l’exercici de les seves funcions de supervisió l’AFA apreciï possibles infraccions de les obligacions establertes per la normativa de prevenció del blanqueig i finançament del terrorisme, haurà de informar a la UIFAND.

Cooperació internacional

La UIFAND, com a unitat encarregada de vetllar per la prevenció al blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, ha de cooperar amb altres Unitats d’Intel·ligència Financera o organismes equivalents d’altres països. Aquesta cooperació pot ser per iniciativa pròpia o per sol·licitud del tercer país.

Cal tenir en compte que les diferències entre definicions de delicte fiscal entre Andorra i els altres països, no seran obstacle perquè la UIFAND pugui intercanviar informació si aquesta és a través d’una sol·licitud motivada, sempre i quan ho empari la normativa andorrana.

No dubti en contactar amb Andorra Tarinas, en cas de necessitar ajuda. El nostre equip de professionals l’assessorarà.