Segur que de vegades has sentit a parlar de la baixa tributació d’Andorra i els avantatges de traslladar o crear una empresa al Principat. Si vols estar al dia i informat d’un dels impostos més rellevants en el sistema de tributació andorrà continua llegint.

Què és l'impost de societats Andorrà?

L’IS grava les rendes obtingudes per persones jurídiques amb residència en territori andorrà amb independència de la seva font o origen. És a dir, sense importar ni el lloc on s’hagi produït el lliurament de béns o la prestació de serveis, ni la residència fiscal del pagador.

Són obligats tributaris de l’impost, amb independència que hagin desenvolupat o no activitats durant el període impositiu i que s’hagin obtingut o no rendes subjectes al mateix:

 • Les persones jurídiques (societats anònimes, limitades, etc.)
 • Les institucions d’inversió col·lectiva
 • Entitats públiques

Aquests obligats tributaris tindran la consideració de residents fiscals en territori andorrà i; per tant, hauran de rendir comptes amb la hisenda del principat, quan es compleixi algun dels següents requisits:

 • Que s’hagin constituït conforme a les lleis del Principat d’Andorra.
 • Tinguin el seu domicili social al Principat d’Andorra.
 • Tinguin la seva seu d’adreça efectiva en territori del qual hagin traslladat la seva residència a Andorra i des del moment en què s’hagi perfeccionat el trasllat del seu domicili a Andorra; d’acord amb el que determina la legislació mercantil.

Informació rellevant sobre l’Impost de Societat

 • On es regula?

  • La regulació de l’impost de societats andorrà s’encaixa en diferents textos legals entre els quals mereixen especial referència la Llei 95/2010, del 29 de desembre, sobre l’impost de societats i el Decret del 23 de setembre de 2015 pel qual s’aprova el Reglament de l’impost de societats.
 • Quan es merita?

  • L’impost es merita l’últim dia del període impositiu. Aquest no pot excedir dels 12 mesos i ha de coincidir amb l’exercici econòmic de l’obligat tributari; sense perjudici de poder avançar el seu tancament en casos excepcionals com ho són:
   • L’extinció de la societat.
   • El canvi de residència de l’obligat a territori diferent de l’andorrà
   • La transformació de la persona jurídica que suposi la modificació del seu tipus de gravamen o la seva no subjecció a l’impost.
 • Quan es liquida?

  • Els obligats tributaris hauran de presentar la seva declaració dins del mes natural següent als sis mesos posteriors a la conclusió del període impositiu, sense perjudici de poder presentar-los amb més antelació.
  • No obstant això, cal tenir en compte que la societat haurà d’abonar un pagament a compte durant el mes de setembre de cada any. Aquest pagament s’efectuarà a compte de la liquidació corresponent al període impositiu en curs i s’abonarà el primer dia d’aquest període.
 • Com es determina la base imposable?

  • La base de tributació d’aquest impost és la renda generada per la societat durant el període impositiu; és a dir, el resultat comptable de l’obligat tributari tota vegada s’ha ajustat.
  • En aquest sentit cal saber que el resultat comptable no sempre coincideix amb el fiscal perquè poden donar-se despeses comptables que no són deduïbles fiscalment o que concorrin despeses i ingressos que comptin amb criteris d’imputació temporal diferents des del punt de vista comptable i fiscal.
  • També convé recordar que les bases imposables negatives poden compensar les bases positives futures durant un període màxim de 10 anys a partir de la generació d’aquestes.
 • Quant es paga?

  • La quota diferencial de l’IS; en altres paraules, la quota que l’obligat tributari haurà de suportar, és el resultat de minorar a la quota de liquidació els pagaments a compte que la societat ha efectuat durant l’exercici.
  • Així mateix, la quota de liquidació és la quota que resulta d’aplicar les deduccions per doble imposició interna i internacional a la quota de tributació, que és el producte entre la base imposable calculada segons s’ha explicat anteriorment i el tipus de gravamen general aplicable a Andorra; el qual se situa en el 10%, molt atractiu comparat amb els seus països veïns. Malgrat això, el tipus impositiu pot veure’s reduït al 0% en casos com el de les institucions d’inversió col·lectiva regulades per la Llei 10/2008.
  • Aixi mateix, el gravamen general que trobem a Andorra pot veure’s condicionat amb els règims especials, els quals s’apliquen a una sèrie d’entitats que compleixen una sèrie de requisits; la qual cosa es tradueix, en un tipus impositiu efectiu en l’impost de societats del 2%. Entre aquests règims especials podem trobar:
   • Règim especial per a “societats que realitzen explotació internacional d’intangibles o intervenen en el comerç internacional.
   • Societats de gestió i inversió financera intragrup.
   • Societats cooperatives, les consolidacions tributàries i les societats l’activitat de les quals és la tinença i manteniment de participacions en societats estrangeres.

Si necessites ajuda amb les obligacions i responsabilitats mercantils, comptables o fiscals, no dubtis en posar-te en contacte amb ANDORRA TARINAS. Treballem per tu!

No dubti en contactar amb Andorra Tarinas, en cas de necessitar ajuda. El nostre equip de professionals l’assessorarà.