Decret 531/2023: Reglament del Registre Públic dels Plans d’Igualtat i Registres de Bretxa Professional de Gènere

El Decret 531/2023, aprovat el 22 de novembre del 2023, estableix el Reglament del Registre Públic dels Plans d’Igualtat i Registres de Bretxa Professional de Gènere. Aquesta normativa té com a finalitat promoure la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit laboral, eliminant les discriminacions directes i indirectes. Informa’t en el nostre blog sobre “Que és el Pla d’Igualtat“.

A Andorra Tarinas, som especialistes en serveis d’obligacions en matèria d’igualtat, ho posem fàcil a les empreses.

Objectiu i finalitat del decret 531/2023

L’objectiu principal del Reglament del Registre Públic dels Plans d’Igualtat i del Registre públic de les dades és crear i regular aquest registre com a eina per conèixer, controlar i fer el seguiment dels plans d’igualtat implementats a les empreses, així com també els indicadors sobre la bretxa professional de gènere, i determinar les normes aplicables per a l’elaboració del Registre. Aquesta mesura busca eliminar i corregir qualsevol forma de desigualtat o discriminació de gènere.

Àmbit d’aplicació del reglament

El Reglament s’aplica a totes les empreses legalment establertes al Principat d’Andorra, independentment del nombre de treballadors en plantilla. Ara bé, cal fer uns matisos depenent de si l’empresa té més o menys de 50 persones treballadores.

 • Les empreses de 50 o més persones treballadores estan obligades a implantar un pla d’igualtat d’acord amb l’article 57 de la Llei 6/2022, així com disposar d’un registre de bretxa professional de gènere. Aquest pla ha de ser negociat amb la representació legal de les persones treballadores. En cas de que l’empresa no disposi de RLT o Comitè d’empresa, aquesta negociació s’haurà de dur a terme amb una comissió formada per 3 membres elegida democràticament (d’entre les persones treballadores).
 • Les empreses de menys de 50 treballadors estan obligades a disposar d’un registre de bretxa professional de gènere i implantar un protocol de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe.

En aquests casos, la confecció d’un pla d’igualtat és voluntari, però es pot establir com a obligació si ho determina un acord o conveni col·lectiu aplicable, així com una mesura accessòria que provingui d’una Inspecció de Treball.

El Reglament també contempla la possibilitat que les empreses que formen part d’un grup d’empreses puguin confeccionar un únic pla d’igualtat per a totes o només per a algunes de les empreses del grup. No obstant això, les empreses que no estiguin incloses en el pla de grup, hauran de disposar del seu propi pla d’igualtat.

El pla d’igualtat de grup ha de tenir en compte l’activitat de cada empresa del grup i els convenis o acords col·lectius que els siguin aplicables. A més, ha de justificar la conveniència de disposar d’un únic pla d’igualtat per a diverses empreses del grup.

Creació i termini del Registre Públic dels Plans d’Igualtat i del Registre Públic de la Bretxa Professional de Gènere

El Reglament estableix la creació del Registre Públic dels Plans d’Igualtat com a instrument per a conèixer i controlar aquests plans i permetre el seu seguiment.

Les empreses hauran de presentar la sol·licitud de registrar el Pla d’Igualtat entre els dies 1 de maig de 2024 i 1 d’octubre de 2024 davant del Registre dels Plans d’Igualtat.. A partir d’aquest moment, neix l’obligació d’aplicar el pla d’igualtat i aquesta obligació es manté fins que conclogui el període de vigència del pla i, com a màxim, durant 4 anys, encara que el nombre de treballadors sigui inferior a 50.

Les dades que s’han d’incloure en el Registre Públic són les establertes en l’article 57 de la Llei 6/2022, que inclouen informació sobre l’empresa, la comissió negociadora, el pla d’igualtat, la diagnosi de la situació i el seguiment i avaluació del pla.

Pel que fa el Registre Públic de la Bretxa Professional de Gènere, les empreses hauran de dipositar-lo abans del 31 de març de cada any d’acord amb el que estableix l’apartat 4 de l’article 56 de la Llei 6/2022.

Accés a les dades del Registre Públic

El Registre Públic dels Plans d’Igualtat i el corresponent a les dades i els indicadors és públic, i qualsevol persona o entitat amb un interès legítim pot sol·licitar certificats dels assentaments o una nota informativa de les inscripcions.

Contingut mínim dels plans d’igualtat

Ja siguin de caràcter obligatori o voluntari, els plans d’igualtat, constitueixen un conjunt ordenat de mesures adoptades després de fer una diagnosi de la situació, i que tendeixen a assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’empresa i a eliminar la discriminació per raó de sexe.

Els plans d’igualtat han de tenir, almenys, el següent contingut:

 1. Informe que reculli un resum de la diagnosi de la situació i de les conclusions i propostes principals
 2. Determinació de les parts que el componen.
 3. Àmbit personal, territorial i temporal.
 4. Informe del diagnòstic de situació de l’empresa o, en el supòsit a què fa referència l’apartat 5 de l’article 2, un informe de diagnòstic de cadascuna de les empreses del grup.
 5. Definició d’objectius qualitatius i quantitatius del pla d’igualtat.
 6. Descripció de les mesures concretes i del seu termini d’execució i priorització, així com disseny d’indicadors que permetin determinar l’evolució de cada mesura.
 7. Identificació dels mitjans i recursos, tant materials com humans, necessaris per a la implantació, el seguiment i l’avaluació de cadascuna de les mesures i objectius.
 8. Calendari d’actuacions per a la implantació, el seguiment i l’avaluació de les mesures del pla d’igualtat.
 9. Sistema de seguiment, avaluació i revisió periòdica.
 10. Composició i funcionament de la comissió o òrgan paritari encarregat del seguiment, l’avaluació i la revisió periòdica dels plans d’igualtat.
 11. Procediment de modificació, inclòs el procediment per resoldre les possibles discrepàncies que poguessin sorgir en l’aplicació, el seguiment, l’avaluació o la revisió, mentre que la normativa legal o convencional no obligui a adequar-la.

No obstant, el pla d’igualtat pot incorporar mesures relatives a matèries no enumerades en l’apartat anterior, com la violència de gènere, el llenguatge i comunicació no sexista i altres, identificant tots els objectius i les mesures avaluables per cada objectiu fixat, per eliminar possibles desigualtats i qualsevol discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe en l’àmbit de l’empresa.

decret 531:2023

Règim sancionador

El Reglament estableix un règim sancionador per a les infraccions relacionades amb l’elaboració, negociació, implementació i registre dels plans d’igualtat.

Les sancions per a les infraccions lleus poden arribar fins a 500€, per a les infraccions greus fins a 3.000€ i per a les infraccions molt greus fins a 24.000€.

En conclusió, el Decret 531/2023 estableix les normes i procediments per a la implantació dels plans d’igualtat i el seu registre, amb l’objectiu de promoure la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit laboral. Aquesta normativa és un pas més cap a la consecució d’una societat més igualitària i justa.

A Andorra Tarinas comptem amb professionals experts en matèria d’igualtat a Andorra que et poden assessorar i acompanyar durant tot el procés de confecció, aprovació i publicació dels Registres de Plans d’Igualtat i de Bretxa Professional de Gènere de la teva empresa.

Contacta amb nosaltres sense cap compromís.

No dubti en contactar amb Andorra Tarinas, en cas de necessitar ajuda. El nostre equip de professionals l’assessorarà.