Llei 37/2021, del 16 de desembre, de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny

La modificació a la Llei de Blanqueig de Capitals andorrana

Prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme

El passat dia 3 de gener es va publicar la modificació a la Llei de Blanqueig de Capitals andorrana, la qual va entrar en vigor el següent dia 4 de gener, a excepció de les modificacions introduïdes als articles 19, relatiu a l’obligació d’obtenció, conservació i accés a la informació sobre els beneficiaris efectius, i 21, relatiu a l’obligació de declaració a organismes autoreguladors o col·legis professionals.

L’objectiu d’aquesta llei és adoptar iniciatives legislatives de manera periòdica i constant considerant l’evolució dels estàndards adoptats per organismes internacionals; com per exemple, GAFI i el Moneyval; i els principis i compromisos de la normativa europea.

En concret, aquesta llei pretén incorporar a l’ordenament andorrà les disposicions de la normativa UE 2018/843 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig del 2018. Coneguda, internacionalment, com la cinquena directiva europea en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

Les modificacions més significatives

A continuació, procedim a destacar les modificacions més significatives d’aquesta normativa. No obstant, és important recordar a tots els subjectes obligats el deure de mantenir els seus sistemes de prevenció del blanqueig de capitals actualitzats, havent d’incorporar aquestes modificacions ens els seus procediments i fent-ho constar degudament al Manual de PBC/FT o Reglament Intern del subjecte obligat.

Modificacions relatives als subjectes obligats

 • S’afegeix l’apartat f) a l’article 2.1, incorporant als proveïdors de serveis d’actius virtuals com a subjectes obligats. Aquests serveis engloben:
  • Intercanvi entre actius virtuals i monedes fiduciàries
  • Intercanvi entre una o més formes d’actius virtuals
  • La transferència d’actius virtuals
  • La custodia o l’administració d’actius virtuals o instruments que permeten el control d’actius virtuals
  • Els serveis financers relacionats amb una emissió o venda inicial d’un actiu virtual per part d’un emissor.
 • S’afegeix, a l’apartat a) de l’article 2.2, una especificació relativa als subjectes obligats auditors, comptables externs i assessors fiscals, essent la següent:

“[…] i qualsevol altra persona que es comprometi a pres¬tar, directament o a través de tercers amb els quals aquesta altra persona estigui relacionada, ajuda mate¬rial, assistència o assessorament en qüestions fiscals com a activitat empresarial o professional principal”.

 • S’afegeix, a l’apartat d) de l’article 2.2, una especificació relativa als subjectes obligats agents immobiliaris que realitzin compravendes d’immobles, essent la següent:

“[…] i també els agents immobiliaris quan actuïn com a intermediaris en l’arrendament de béns immobles, però només en relació amb transaccions per a les quals el lloguer mensual sigui igual o superior a 10.000 euros”.

 • S’afegeix l’apartat i) a l’article 2.2; incorporant a les persones que comerciïn amb obres d’art o actuïn com a intermediaris en el comerç d’obres d’art com a subjectes obligats. Així mateix, es consideraran subjectes obligats quan aquesta activitat es dugui a terme en galeries d’art i cases de subhastes, quan l’import de la transacció o d’una sèrie de transaccions relacionades sigui igual o superior a 10.000 euros.
 • S’afegeix l’apartat k) a l’article 2.2, incorporant als gestors de zones franques i els operadors que hi estiguin establerts com a subjectes obligats.

Modificacions relatives a les mesures de diligència deguda.

 • S’afegeix l’apartat h) a l’article 8; en relació amb l’aplicació de les mesures de diligència deguda dels nous subjectes obligats relatius als proveïdors de serveis d’actius virtuals:

“[…] les operacions ocasionals que generen l’aplicació de mesures de diligència deguda són les que tenen un valor igual o superior a 1.000 euros”.

 • S’afegeix, en relació amb l’abast general de les mesures de diligencia deguda, els següents apartats destacats de l’article 9:
  • La identificació del client i la verificació de la seva identitat sobre la base de documents, dades o infor¬macions obtinguts de fonts fiables i independents, inclosos, quan estiguin disponibles, mitjans d’identifi¬cació electrònica pertinents d’acord amb la Llei de certificació i confiança electrònica vigent.
  • La identificació del beneficiari efectiu i l’adopció de mesures raonables per verificar-ne la identitat, uti¬litzant documents, dades o informacions obtinguts de fonts fiables i independents, de manera que el subjecte obligat conegui qui és el beneficiari efectiu. Així mateix, pel que fa a les persones jurídiques, fi¬deïcomisos, societats, fundacions i estructures jurídiques similars, l’adopció de mesures raonables a fi de comprendre l’estructura de propietat i control del client.
  • Quan el beneficiari efectiu identificat sigui la persona que actuï com a conseller delegat o amb poders executius equivalents per aplicació de l’incís iii de la lletra a) de l’apartat 3 de l’article 3 d’aquesta Llei, els subjectes obligats prenen les mesures raonables necessàries per verificar-ne la identitat i consignen en els registres les mesures preses i qualsevol dificultat trobada durant el procés de verificació.
 • S’afegeix, en relació amb l’obligació de verificació de la identitat del client i del beneficiari efectiu, la següent obligació incorporada a l’article 10:

“En establir una nova relació de negocis amb una societat o una altra entitat jurídica, o amb un fideïcomís o un instrument jurídic d’estructura o funcions anàlogues, que hagin d’obtenir, conservar i subministrar informació relativa als beneficiaris efectius, els subjectes obligats requereixen la prova del Registre com¬petent o un extracte d’aquest”.

 • S’especifica, a l’article 11 relatiu a les mesures simplificades de diligència deguda, que el factor de risc en funció de l’àrea geogràfica depèn del registre, establiment o residència.
 • S’afegeix, a l’article 12.1 apartat a), l’obligació de practicar les mesures de diligència deguda als clients o operacions relacionats amb països d’alt risc. En aquesta línia, s’afegeix el nou article 12.bis relatiu als països d’alt risc:

“1. En les relacions de negocis o les operacions que impliquin països d’alt risc designats d’acord amb el procediment de l’apartat 1 de l’article 6 d’aquesta Llei, els subjectes obligats han de fer el següent: a) obtenir informació addicional sobre el client i el beneficiari o els beneficiaris efectius; b) obtenir informació addicional sobre el propòsit i l’índole prevista de la relació de negocis; c) obtenir informació sobre l’origen dels fons i l’origen del patrimoni del client i del beneficiari o els beneficiaris efectius; d) obtenir informació sobre els motius de les operacions previstes o efectuades; e) obtenir l’autorització de l’alta direcció per establir o mantenir la relació de negocis; f) fer un seguiment continu reforçat de les relacions de negocis, augmentant el nombre i la freqüència dels controls aplicats i seleccionant patrons transaccionals que requereixin un examen més detallat”.

Així mateix, s’afegeix l’apartat g) a l’article 12.1, incorporant com a factor de risc en funció del client: “clients nacionals d’Estats no membres de la Unió Europea que sol·liciten la residència o la nacionalitat andorrana a canvi de transferències de capital, adquisició de béns o bons de l’Estat, o inversions en societats andorranes”.

Per altra banda, en relació amb els factors de risc en funció del productor, el servei, l’operació o el canal de distribució, s’afegeix l’apartat f): “operacions relacionades amb el petroli, armes, metalls preciosos, productes del tabac, objectes culturals i altres elements d’importància arqueològica, històrica, cultural i religiosa, o amb valor científic singular, així com el marfil i les espècies protegides” i, també, s’especifica que en els casos d’operacions comercials a distància, es considerarà factor de risc en els casos “sense certes salvaguardes com mitjans d’identificació electrònica pertinents d’acord amb la Llei 35/2014, del 27 de novembre, de certificació i confiança electrònica”.

 • S’afegeix un llistat mitjançant el qual, en cas de donar-se alguna de les situacions descrites; els subjectes obligats hauran d’examinar el context i la finalitat de les operacions:

“a) que siguin operacions complexes; b) que siguin d’un import inusualment elevat; c) que es duguin a terme de manera no habitual; d) que no tinguin una finalitat econòmica o lícita aparent”.

Modificacions relatives a la informació sobre els beneficiaris efectius d’entitats jurídiques andorranes.

 • S’afegeix, a l’article 19 relatiu a l’obligació d’obtenció, conservació i accés a la informació sobre beneficiaris efectius, la següent obligació:

“Els subjectes obligats i, si procedeix i en la mesura que aquesta obligació no interfereixi innecessàriament en les seves funcions, les autoritats competents han d’informar els registres sobre qualsevol discrepància que observin entre la informació relativa al beneficiari efectiu que figuri al registre corresponent i la informació relativa al beneficiari efectiu de què disposin. En cas que s’informi de discrepàncies, el registre corresponent ha de prendre les mesures adequades per resoldre-les en un termini adequat i, si procedeix, inclou mentrestant una anotació específica”.

Modificacions relatius la conservació de documents i protecció de dades.

 • En aquesta línia només es realitza una modificació de l’article 37.1 que estableix com a període de conservació de la documentació un termini de 5 anys des de la finalització de la relació de negocis o des de la data de l’operació ocasional.

Modificacions relatives al règim sancionador.

 • S’afegeixen, a l’article 72, les següents infraccions greus:

“18. L’incompliment de les obligacions establertes en l’apartat 1 de l’article 19 d’aquesta Llei.
19. Les conductes especificades a l’article 71 d’aquesta Llei, quan no s’hagin comès de manera greu, reiterada o sistemàtica.
20. La comissió de més de tres infraccions lleus en el termini d’un any.”

Modificacions relatives a les Disposicions addicionals.

 • S’afegeix la disposició addicional tercera:

“Disposició addicional tercera. Persones que exerceixen funcions de fideïcomissaris o un càrrec equivalent

 1. Les persones físiques o jurídiques, quan exerceixin funcions de fideïcomissaris o un càrrec equivalent en estructures jurídiques similars a fideïcomisos de caràcter professional o no professional, estan subjectes a les mesures següents:
  • a) mantenir actualitzada la informació del fideïcomís següent: i) els beneficiaris efectius; ii) la residència del fideïcomissari o figura anàloga; iii) qualsevol actiu custodiat o gestionat per un subjecte obligat financer o no financer.
  • b) conservar la documentació, les dades i la informació en el marc de l’obtenció de la informació requerida en l’apartat anterior, en els termes que estableix l’article 37 d’aquesta Llei, i comunicar-la a les autoritats competents tan aviat com sigui requerida;
  • c) comunicar, quan estableixin una relació de negoci o duguin a terme una operació ocasional, la seva condició a les institucions financeres i altres subjectes obligats no financers, així com la informació actualitzada respecte: i) dels beneficiaris efectius; ii) de la residència del fideïcomissari o figura anàloga; iii) de qualsevol actiu custodiat o gestionat per un subjecte obligat financer o no financer.
 2. El funcionament, el subministrament d’informació i l’accés al Registre de Prestadors de Serveis a Fideïcomisos i Instruments Jurídics Anàlegs es regula reglamentàriament.”
 • S’afegeix la disposició addicional quarta:

“Disposició addicional quarta. Registre de Comptes Financers i Assimilats

 1. Les entitats bancàries, les entitats de pagament i les entitats de diner electrònic operatives al Principat d’Andorra declaren al Registre de Comptes Financers i Assimilats les dades d’identificació dels titulars o beneficiaris efectius de comptes de pagament i comptes bancaris identificats amb un número IBAN; així com els contractes de lloguer de caixes de seguretat i el seu període de lloguer, amb independència de la seva denominació comercial. Les declaracions no inclouen els comptes i les caixes de seguretat de les sucursals a l’estranger. Les dades declarades s’inscriuen en el Registre Central de Comptes Financers i Assimilats, adscrit al ministeri encarregat de les Finances, que és l’encarregat de tractar-les de conformitat amb la legislació de protecció de dades.
 2. La UIFAND accedeix a la informació inscrita en el Registre de manera directa, immediata i no filtrada sense cap restricció. La informació també serà accessible per a les autoritats nacionals competents en matèria de prevenció, detecció, investigació o persecució del blanqueig de diners o valors, el finançament del terrorisme i altres delictes relacionats, pel compliment de les obligacions que els imposa aquesta Llei. L’accés a les dades del Registre ha d’identificar la persona, les persones o el número de compte respecte als quals es requereix informació. No és admissible la realització de cerques genèriques o per aproximació. El sistema d’accés ha de mantenir un registre detallat de les consultes efectuades, i ha d’enregistrar, com a mínim: a) l’identificador d’usuari de l’autoritat o funcionari que accedeix al Registre i fa la consulta i, si escau, el de l’autoritat o funcionari que ha ordenat la consulta i el del destinatari dels resultats d’aquesta consulta; b) el tipus de dades utilitzades per iniciar la consulta; c) la data i l’hora de la consulta; d) el motiu o la justificació de la consulta amb indicació expressa de la referència del procediment en el marc del qual s’efectua; e) l’identificador dels resultats. L’abast del requisits d’accés establerts en aquesta disposició es pot desenvolupar reglamentàriament.
 3. La declaració de les entitats bancàries, les entitats de pagament i les entitats de diner electrònic ha de contenir la informació següent, que ha d’estar accessible al Registre de Comptes Financers i Assimilats:
  • a) respecte del client-titular del compte o arrendatari de la caixa de seguretat i de qualsevol persona que pretengui actuar en nom del client: i) en el cas de les persones físiques: nom i cognoms; data i lloc de naixement; nacionalitat; adreça; estat o estats de residència; número de registre tributari o equivalent; número de passaport o equivalent. ii) en el cas de les persones jurídiques, fideïcomisos i altres instruments jurídics anàlegs: nom o raó social, forma jurídica; adreça de la seu social i, si és diferent, on radiqui el seu establiment o explotació principal; número de registre tributari o equivalent.
  • b) respecte del beneficiari o dels beneficiaris efectius del compte o de l’arrendament de la caixa de seguretat: nom i cognoms; data i lloc de naixement; nacionalitat; adreça; estat o estats de residència; número de registre tributari o equivalent; número de passaport o equivalent.
  • c) respecte del compte bancari o el compte de pagament: el número IBAN i la data d’obertura i tancament.
  • d) respecte de l’arrendament de la caixa de seguretat: el número de contracte de lloguer o la seva referència interna; durada del període d’arrendament.

La declaració al Registre s’ha de fer telemàticament en els termes i amb la periodicitat que s’estableixin reglamentàriament, i segons el model de declaració que s’adjuntarà al reglament.”

 • S’afegeix la disposició addicional cinquena:

“Disposició addicional cinquena. Accés a la informació sobre propietats immobiliàries a Andorra.

La UIFAND pot accedir, en l’exercici de les seves competències, a la informació i la documentació notarial i cadastral que pugui identificar qualsevol persona física o jurídica o qualsevol fideïcomís o instrument jurídic anàleg que sigui propietari de béns immobles en territori andorrà. La informació també serà accessible per a les autoritats nacionals competents en matèria de prevenció, detecció, investigació o persecució del blanqueig de diners o valors, el finançament del terrorisme i altres delictes relacionats, pel compliment de les obligacions que els imposa aquesta Llei.”

Tens disponible la nova Llei 37/2021, per descargar-la.

A ANDORRA TARINAS comptem amb professionals amb anys d’experiència que us poden assessorar tant en el procediment d’implantació del sistema de PBC/FT, com d’actualització i modificació del mateix.

¡No dubteu en contactar amb nosaltres!

No dubti en contactar amb Andorra Tarinas, en cas de necessitar ajuda. El nostre equip de professionals l’assessorarà.