Mesures restrictives andorranes en relació amb el conflicte en Ucraïna per la invasió de la Federació Russa

Llei de sancions internacionals i mesures contra la Federació Russa i Bielorussa

El ple, en sessió ordinària del Consell General del dia 3 de març, va validar per una àmplia majoria la llei d’aplicació de sancions internacionals que va ser admesa amb caràcter d’extrema urgència i necessitat.

En aquest sentit,  el principat d’Andorra va començar a agregar-se a la Unió Europea en l’aplicació dels paquets de sancions imposats a Rússia, trencant amb el històric distintiu neutral que el caracteritzava. Les raons d’aquesta ruptura en la imparcialitat de l’Estat provenen de la seva ferma oposició al conflicte armat que sacseja el sòl europeu.

Tal com s’esmenta en la exposició de motius del projecte de llei, per tal de poder defensar i fer valer els principis de llibertat, igualtat, justícia, tolerància, drets humans i la dignitat de les persones, s’ha d’apostar pel multilateralisme i pel diàleg en la resolució dels conflictes, però tot i així  “de vegades les paraules no són suficients i cal desenvolupar les potestats coercitives de l’Estat per poder incidir, a través de sancions econòmiques, entre altres mesures, en el comportament ja sigui d’individus, entitats o estats”.

Cal recalcar que el Consell General andorrà es recolza en la imposició de sancions de la UE contra Rússia pels actes d’aquest últim en Ucraïna per desenvolupar el projecte de llei, però aquest no es d’aplicació exclusiva a la situació de conflicte armat abans descrit; té la missió d’esdevenir un marc de referència en l’aplicació de sancions internacionals que provinguin tant de la pròpia Unió Europea com de Nacions Unides.

El projecte de llei es composa d’una senzilla enumeració de vuit articles, dels quals, mereix una menció especial el tercer, que és referent al tipus de mesures restrictives. Segons l’article 3;

Les mesures restrictives poden restringir directament o indirectament el tràfic de béns, serveis, pagaments i capitals, i bloquejar actius financers i els intercanvis científics, tecnològics, esportius i culturals. Aquestes mesures poden ser aplicables tant a persones físiques com a persones jurídiques degudament identificades, així com altres subjectes de dret que operen en territori andorrà.

Aquesta sentència preparava el terreny pels futurs decrets lleis que el Govern pogués encomanar a altres institucions públiques per a la promoció, seguiment i fiscalització de totes aquelles mesures adoptades en el pla internacional. De la mateixa manera, els òrgans de control podran cooperar amb les autoritats estrangeres competents, així com amb organitzacions o organismes internacionals.

El primer Decret de mesures restrictives en relació amb el conflicte entre Ucraïna i la Federació Russa no es va fer esperar i el Govern, el dia 25 de març del present any, va aprovar el Decret 111/2022 amb un contingut breu però concís que no es desvia de les pautes marcades per Europa.

Això si, l’esmentat Decret s’adapta a la realitat dels ciutadans andorrans i s’ajusta més a les seves necessitats i a les possibles relacions de negocis o diplomàtiques amb Rússia i Bielorússia o amb els seus nacionals.

El contingut d’aquest es desenvolupa en 5 articles, una disposició final y un seguit d’annexos on es detallen les persones físiques i jurídiques o altres subjectes de dret afectades pel Decret 111/2022 a les que s’imposen les restriccions.

Mesures restrictives en relació al conflicte entre Ucraina i Rusia a aplicar

Les mesures a aplicar i que s’han de tenir en compte a l’hora d’establir noves relacions de negocis es resumeixen en el següent llistat:

1. Bloqueig de tots els fons i actius que siguin propietat o que estiguin en poder o sota el control de les persones físiques, jurídiques o altres subjectes de dret recollides als annexos 1, 2, 3 i 4.

El bloqueig previst en l’apartat anterior no impedeix l’abonament en els comptes immobilitzats per instituci­ons financeres o creditícies que rebin fons transferits per tercers al compte d’una persona física o jurídica o altres organismes de dret que figurin en la llista de l’annex 1, 2, 3 i 4, sempre que els abonaments a aquests comptes també quedin immobilitzats. L’entitat financera o de crèdit ha d’informar sense demora l’òrgan de control sobre qualsevol transacció d’aquesta naturalesa.

El bloqueig tampoc no s’aplica a l’abonament als comptes immobilitzats:

    • Dels interessos o altres rèdits corresponents a aquests comptes;
    • Dels pagaments deguts en virtut de contractes o acords conclosos o obligacions contretes abans de la data en què aquests comptes van quedar subjectes a les mesures establertes als apartats 1 i 2; o
    • Dels pagaments deguts en virtut de resolucions arbitrals, administratives o judicials dictades a Andor­ra o que siguin executives a Andorra, sempre que aquests interessos, rèdits i pagaments quedin subjec­tes a les mesures de bloqueig establertes.

2. Es prohibeix participar o invertir en projectes cofinançats pel fons rus d’inversió directe i finançar públi­cament la promoció del comerç o la inversió a la Federació Russa o a la República de Bielorússia.

3. Es prohibeix l’adquisició o l’ampliació de les parts de negoci en qualsevol persona jurídica o entitat que operi en el sector de l’energia a Rússia.

4. Es prohibeix comprar, vendre o negociar en relació amb instruments financers amb les entitats de l’annex 5, o entitats o persones físiques que actuïn en nom seu o sota la seva direcció.

5. Es prohibeixen transaccions amb la gestió d’actius i reserves del Banc Central de la Federació Russa i del Banc Central de la República de Bielorússia i el fons nacional d’inversió rus.

6. Es prohibeix qualsevol transacció amb les empreses sota control públic de l’annex 6.

7. Es prohibeixen nous dipòsits de més de 100.000 € per a les persones físiques o jurídiques de nacionalitat russa o bielorussa o que resideixin a la Federació Russa o a la República de Bielorússia. Aquesta mesura no s’aplica als nacionals d’estats membres de la UE, els membres de l’Espai Econòmic Europeu, Mònaco, San Marino, Suïssa i Andorra o que tenen permís de residència en algun d’aquests estats.

8. Queda prohibit vendre, subministrar o exportar bitllets d’euros a la Federació Russa i a la República de Bielorússia.

A aquest llistat de prohibicions s’afegeix una obligació de comunicació a la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (UIFAND), que es el òrgan de control de les mesures restrictives, per part de qualsevol ciutadà que es vegi afectat pel Decret i hagi d’aplicar algunes de les mesures abans enumerades.

La comunicació es farà a través del formulari Comunicació d’aplicació de mesures restrictives en relació amb el conflicte entre Ucraïna i la Federació Russa, i que, un cop emplenat, s’ha d’enviar a la següent direcció de correu electrònic: uifand@andorra.ad.  A més a més, el deure de comunicació s’estén també al Govern, es a dir, els individus hauran de fer la mateixa comunicació directament al Govern utilitzant la següent direcció: sancionsinternacionals@govern.ad.

L’últim Decret que s’ha arribat a publicar en aquesta matèria es el decret 147/2022, del 13 d’abril del 2022. Aquest document de modificació del primer Decret 111/2022 es va crear degut a les modificacions a les llistes de subjectes afectats creada per la UE a raó del Reglament d’execució UE núm. 581/2022. El Decret 147/2022 consta de 2 articles i senzillament modifica els annexos on apareixen tant les persones físiques y jurídiques a qui s’imposen les mesures restrictives.

Especial menció als subjectes obligats per la Llei de Prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el fiançament del terrorisme.

L’absorció i aplicació dels recents paquets de sancions per Andorra influeix a tot ciutadà que tingui relacions de negocis tant amb Rússia com amb Bielorússia. En altres paraules, tot empresari té el deure de diligència i això comporta el coneixement d’aquestes mesures, determinar si per la seva activitat els aplica alguna de forma directa i, sobretot, fer un filtre previ a l’acceptació – o continuïtat de la relació de negocis, segons el cas – de qualsevol client amb origen rus o amb relacions amb Rússia i Bielorússia.

Com ja s’ha avançat, qualsevol individu que es vegi afectat pel Decret 111/2022 ha de complir amb diligència amb les prohibicions i obligacions allà desenvolupades. En aquest sentit, aquestes obligacions guarden una estreta relació amb aquelles que els subjectes obligats de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme tenen en analogia amb el seu deure de crear una política d’admissió i classificació de clients, la qual, a més a més, ha de comptar amb una metodologia de classificació del risc dels clients.

És important que tots els subjectes obligats facin una tasca d’anàlisi dels seus clients relacionats amb Rússia i Bielorússia, havent-los de tractar, si escau, com de risc alt i, per tant, aplicar les mesures reforçades corresponents de diligència deguda.

Així mateix, han d’incorporar el llistat de sancionats abans esmentat en el procediment intern de revisió de clients contra les llistes de sancions públiques internacionals. En aquest sentit, als subjectes obligats (i en general el sector privat) se’ls ha imposat una sèrie d’obligacions addicionals amb l’objectiu de fer valer a la pràctica les sancions imposades. Les obligacions de caràcter financer són les següents;

  • Deure de congelar i immobilitzar els fons i qualsevol recurs econòmic propietat o en poder d’alguna de les persones físiques i jurídiques recollides al llistat de mesures restrictives selectives.
  • Prohibició de posar en disposició, ni en benefici, fons o qualsevol recurs econòmic, directament o indirectament, a alguna de les persones físiques i jurídiques recollides al llistat de mesures restrictives selectives abans esmentat.
  • Deure de comunicació a les autoritats en cas que es tingui el coneixement que s’ha produït alguna de les situacions esmentades als punts anteriors. Les comunicacions s’han de fer davant la UIFAND a través del formulari abans esmentat i dirigides a la següent direcció de correu: uifand@andorra.ad i al propi Govern utilitzant el següent enllaç: sancionsinternacionals@govern.ad

La vulneració o l’incompliment d’aquestes mesures es sanciona d’acord amb la Llei 5/2022, del 3 de març, d’aplicació de sancions internacionals o del regim sancionador de la llei 14/2017, del 22 de juny (article 69 i següents).  És important que els subjectes obligats reaccionin davant aquests successos i intensifiquin els seus controls rutinaris.

L’objectiu ha de ser detectar qualsevol operativa sospitosa que els clients russos puguin dur a terme per eludir les sancions. A efectes de facilitar les noves obligacions imposades pels subjectes obligats, en el següent enllaç es pot accedir a la versió consolidada del Decret 147/2022 amb el llistat complet de persones físiques y jurídiques a qui afecten les mesures restrictives.

Si necessites assessorament al respecte, no dubtis en contactar amb els nostres professionals d’Andorra Tarinas.

No dubti en contactar amb Andorra Tarinas, en cas de necessitar ajuda. El nostre equip de professionals l’assessorarà.