Què és un contracte laboral

Un contracte laboral és un acord entre dos subjectes, el treballador i l’empresari, pel el qual s’ofereix un servei a canvi d’un salari.

Com s’ha de realitzar un contracte laboral correctament?

 

 

Tota persona treballadora per compte aliena ha de tenir un contracte laboral amb l’empresari on s’especifiqui la relació amb la empresa o autònom per la qual treballa. Aquest contracte laboral sempre ha de ser per escrit i, com veurem més endavant, ha de tenir un contingut mínim on s’especifiqui l’acord del treballador i l’empresari pel que fa l’activitat i el salari, d’entre altres.

Cal destacar que el treballador presta els seus serveis al empresari sota el control i direcció d’aquest. Si no fos així, i el treballador no estigués sota la direcció d’aquest, podríem estar davant d’un frau i la persona hauria de cotitzar com a autònom i no com a assalariat.

De la formalització d’aquest contracte, sorgeixen diferents drets i obligacions, els quals anomenarem en el present blog.

Subjectes de la relació laboral

Els principals subjectes de la relació laboral són l’empresari i el treballador.

L’empresari és tota aquella persona física o jurídica legalment autoritzada per exercir una activitat a Andorra, que percep el producte del treball dels seus assalariats, els dirigeix i remunera mitjançant el salari. També es consideren empresaris les associacions sense ànim de lucre que tinguin assalariats a càrrec, les comunitats de béns, els clubs esportius o d’oci, etc.

El treballador és tota persona físic que ‘obliga lliurament a prestar un servei o realitzar una obra per compte de l’empresari. Treballa dins l’àmbit d’organització i sota la direcció de l’empresari. a canvi d’ un salari.

En una relació laboral també hi ha altres subjectes que són imprescindibles com la CASS, i en determinats casos, el servei de immigració.

La CASS ( Caixa Andorrana de la Seguretat Social ) és la institució de la Seguretat Social que garanteix la protecció de les persones assegurades mitjançant les prestacions adients. El sistema de la seguretat social funciona a partir de les cotitzacions del treballadors i autònoms i garanteix la protecció a la salut i diferents prestacions com la maternitat, jubilació o baixa mèdica.

Com s’ha de realitzar un contracte laboral correctament?

 

Finalment tenim el servei de immigració. Aquest només és subjecte de la relació laboral en cas que el treballador tingui una nacionalitat diferent a l’andorrana i no tingui permís de residencia i treball. La missió d’aquest departament és proporcionar informació i assessorament tant a les empreses com a les persones estrangeres quan vulguin iniciar una relació laboral, així com gestionen les quotes d’immigració i els expedients del Registre Central d’Immigració.

Contingut mínim del contracte laboral

Es important determinar tots els aspectes de la relació laboral en el contracte laboral, ja que si no es redacta bé i sense el contingut mínim, pot comportar problemes en el futur. S’ha de tenir en compte que la obligació de fer un contracte de treball correctament és de l’empresari i que en cas que el contracte estigui mal fet, es presumirà el que benefici més al treballador. Per exemple, en cas que no ‘especifiqui quin tipus de contracte té el treballador, es presumirà que el contracte serà indefinit i a jornada completa.
Es per això que el contingut mínim haurà de ser:

 • Dades de l’empresa i el treballador : En el cas del treballador el nom, cognoms, nacionalitat, n° de passaport o DNI, domicili, n° de la CASS i telèfon. En el cas de l’empresa el nom, cognoms i passaport del representant de la societat, n° de la CASS de l’empresa, domicili social i NRT.
 • Data en la que s’inicia la relació laboral i la seva duració: La data del inici de la relació laboral ha de coincidir amb la alta a la CASS, ja que si no està dona’t d’alta amb anterioritat o al mateix dia, no pot treballar. També s’ha d’indicar la duració del contracte, en cas que aquest sigui temporal.
 • Tipus de contracte que es celebra : la llei de relacions laborals preveu diferents contractes laborals possibles i en el contracte ‘ha d’especificar tant la raó de la durada com la modalitat específica de contractació.
 • Categoria professional ( CNO ) on ‘especifiqui l’activitat que durà a terme el treballador dins l’empresa : en el contracte cal especificar el codi de la classificació nacional d’ocupacions, almenys amb els primer 4 dígits els quals especifiquen la categoria professional. Si es vol ser més concret, es podria posar el subgrup del CNO, però en principi, amb els primers 4 dígits, és correcta.
 • Període de prova : Sempre que es vulgui pactar un període de prova s’ha de reflectir en el contracte. Aquest, generalment, és de 2 mesos, però pot ser de 3 i fins a 6 mesos, segons el salari.
 • Duració i distribució de la jornada laboral, així com la identificació del centre de treball: és important determinar la repartició del temps durant la jornada laboral. Aquesta pot no ser uniforme, sempre que el contracte ho prevegi. El contracte també ha d’especificar les pauses taxades per llei i els descansos setmanals pertinents.
 • Duració de les vacances : la llei marca un mínim de 30 dies naturals a l’any o 22 dies laborables. L’empresari i el treballador poden pactar més dies de vacances, però el treballador mai pot renunciar als dies fixats per la llei.
 • Remuneració: El salari pactat no pot ser inferior al salari mínim interprofessional que marca Govern. Hi ha diverses formes de salari, però s’hauran de tenir en compte les especificitats de cadascun :
  • Per unitat de temps ( horari, diari, setmanal, quinzenal o mensual )
  • Per unitat d’obra i salari mixt ( primes, incentius o comissions)
  • Salari en efectiu i en espècie o Pot ser fixe o variable.

 

contracte laboral

Drets i obligacions del contracte de treball

De la formalització del contracte de treball, en sorgiran uns drets i unes obligacions per part, tant del treballador com de l’empresari.

La persona treballadora tindrà dret a tenir una ocupació efectiva durant la jornada de treball, a una formació en el treball, a rebre puntualment la remuneració pactada i tots aquells drets inherents a la persona treballadora com el dret a la intimitat i a la integritat física. També tindrà dret a tot allò pactat en el contracte.

D’altre banda, també haurà de complir amb les obligacions concretes del lloc de treball, tenir en compte les mesures de seguretat e higiene, complir amb les ordres i instruccions del empresari, contribuir a millorar la productivitat, i allò pactat en el contracte laboral.

L’empresari té dret a exigir als treballadors el compliment de les seves obligacions laborals, així com les mesures de prevenció requerides, d’entre d’altres.

Les obligacions de l’empresari en vers el treballador són la de proporcionar feina efectiva als treballadors, pagar puntualment els salaris, proporcional el material requerit, complir amb les obligacions en matèria de prevenció de riscos, pagar a la seguretat social, planificar horaris i vacances, d’entre altres.

Com hem pogut veure en el present blog, és molt important redactar un bon contracte de treball per prevenir problemes futurs. Per la teva tranquil·litat, com la dels teus treballadors, és important estar ben assessorant en matèria laboral, així que, si necessites ajuda en la realització dels contractes, confecció de nomines o quitances, no dubtis en contactar amb els assessors d’Andorra Tarinas.

Et podem ajudar!

No dubti en contactar amb Andorra Tarinas, en cas de necessitar ajuda. El nostre equip de professionals l’assessorarà.