La nacionalitat andorrana és coneguda com una de les nacionalitats del món més difícils d’obtenir pels nascuts fora del Principat d’Andorra com a conseqüència de la rigidesa de la normativa.

Actualment hi ha dos tipus de nacionalitat; per una banda, la nacionalitat andorrana d’origen i d’altra banda, la nacionalitat andorrana per adquisició, les quals s’explicaran a continuació.

Com obtenir la Nacionalitat Andorrana?

Requisits per a obtenir la Nacionalitat Andorrana

Pel que fa a la nacionalitat andorrana d’origen, aquesta s’obtindrà quan es compleixi algun dels requisits següents:

 1. Néixer al Principat d’Andorra, en cas que almenys un dels pares sigui andorrà..
 2. Haver nascut a l’estranger, però un dels pares sigui andorrà i nascut al Principat d’Andorra.
 3. Haver nascut al Principat d’Andorra i que almenys un dels progenitors hagi nascut i tingui la residència principal i permanent al Principat d’Andorra a la data de naixement de l’infant.
 4. Haver estat trobat o haver nascut al Principat d’Andorra i els pares siguin desconeguts.
 5. Haver nascut al Principat d’Andorra tenint mare i pare estrangers, quan almenys un d’ells hagi tingut la seva residència principal i permanent en territori andorrà durant els 10 anys anteriors al naixement del fill.
  • Si aquest període de 10 anys no s’ha complert el dia del naixement del menor, se l’hi atribuirà la nacionalitat provisional. En aquest cas, abans que el menor arribi a la majoria d’edat o dins l’any següent a la majoria, haurà de confirmar la nacionalitat. La no confirmació d’aquesta nacionalitat comportaria la pèrdua de la nacionalitat andorrana atribuïda a títol provisional.

En cas que no compleixi cap dels requisits anteriors, podrà obtenir la nacionalitat andorrana per adquisició mitjançant cinc possibles vies:

 • Adquisició de la nacionalitat andorrana per adopció plena

  • És necessari que l’adopció s’hagi declarat judicialment amb anterioritat als 14 anys del menor.
  • El menor ha de ser adoptat per una persona amb nacionalitat andorrana nascuda al Principat d’Andorra o bé nascuda a l’estranger, però resident al Principat d’Andorra. En aquest últim cas, ha de tenir la residencia principal i permanent al Principat d’Andorra al moment de la sol·licitud i l’ha d’haver tingut durant els 10 anys previs a aquesta.
   • Si aquest període de 10 anys no s’ha complert el dia de l’adopció, se l’hi atribuirà la nacionalitat provisional. En aquest cas, abans que el menor arribi a la majoria d’edat o dins l’any següent a la majoria, haurà de confirmar la nacionalitat. La no confirmació d’aquesta nacionalitat comportaria la pèrdua de la nacionalitat andorrana atribuïda a títol provisional.
 • Adquisició de la nacionalitat per la nacionalitat andorrana d’un progenitor o d’un avi

  • Es pot adquirir quan has nascut a l’estranger, però ets fill/a biològic/a de pare o mare amb nacionalitat andorrana.
  • Els nets d’una persona andorrana, quan es justifiqui una residència principal i permanent de 15 anys al Principat d’Andorra.
  • o Es requereix amb caràcter previ la residència principal i permanent al Principat d’Andorra. Així com que en el termini de cinc anys es demostri la pèrdua de la nacionalitat que es tingués en aquell moment. Durant el període en que no s’acrediti aquesta pèrdua de nacionalitat, haurà d’estar inscrit al Registre Central d’Immigració.
 • Adquisició de la nacionalitat per matrimoni

  • En cas d’haver contret matrimoni amb una persona andorrana, quan s’acrediti que es té una residencia principal i permanent al Principat d’Andorra de manera ininterrompuda des de com a mínim, els tres anys anteriors o posteriors a la data de la celebració del matrimoni i es provi la integració al Principat d’Andorra.
  • En el termini de cinc anys, s’haurà d’aportar prova conforme s’ha perdut la nacionalitat que es tingués en aquell moment.
  • Al moment de presentar la sol·licitud, no ha d’haver finalitzat la convivència dels cònjuges.
  • No s’admetrà cap sol·licitud si ha estat prèviament condemnat per un delicte dolos amb una pena igual o major a 4 anys de privació de llibertat, bé, per tenir dos o més delictes dolosos, sempre i quan no s’hagi cancel·lat la inscripció de la condemna al registre d’antecedents penals.
   • És important destacar que el Govern podrà denegar qualsevol sol·licitud per raons d’ordre públic o d’interès nacional.
 • Adquisició de la nacionalitat per desnaturalització

  • Ho pot sol·licitar mitjançant escrit al Govern aquella persona estrangera que acrediti haver tingut residència principal i permanent al Principat d’Andorra durant els 20 anys previs a la sol·licitud, provant la seva integració.
  • O bé, ho podrà sol·licitar aquella persona que hagi tingut la residència principal i permanent al Principat d’Andorra durant els deus anys previs a la sol·licitud, quan hagi cursat l’escolaritat obligatòria de manera íntegra en centres educatius del Principat d’Andorra.
  • En el termini de cinc anys, s’haurà d’aportar prova conforme s’ha perdut la nacionalitat que es tingués en aquell moment.
  • No s’admetrà cap sol·licitud si ha estat prèviament condemnat per un delicte dolos amb una pena igual o major a 4 anys de privació de llibertat, bé, per tenir dos o més delictes dolosos, sempre i quan no s’hagi cancel·lat la inscripció de la condemna al registre d’antecedents penals.
   • És important destacar que el Govern podrà denegar qualsevol sol·licitud per raons d’ordre públic o d’interès nacional.
 • Adquisició de la nacionalitat per naturalització d’un dels progenitors

  • Podrà adquirir la nacionalitat andorrana aquell menor d’edat nascut o resident al Principat d’Andorra al mateix temps que el seu progenitor, quan aquest últim adquireixi la nacionalitat andorrana legalment. Així mateix, aquesta via també s’aplica als menors adoptats plenament.
  • o En aquest cas, l’expedient del menor es pot tramitar al mateix temps amb el del progenitor.

No dubti en contactar amb Andorra Tarinas, en cas de necessitar ajuda. El nostre equip de professionals l’assessorarà.