Què és l’IRNR i IGI?

És important tenir clar cada quant s’ha de fer la declaració de l’IGI i la de l’IRNR.

L’IGI (Impost General Indirecte) és l’impost que grava el lliurament de béns i les prestacions de serveis efectuats en territori andorrà, per a empresaris o professionals a títol onerós. Ja sigui amb caràcter habitual o ocasional, o amb el desenvolupament de la seva activitat econòmica, així com les importacions.

L’IRNR (Impost sobre la Renda dels No-Residents) és l’impost que s’aplica a les persones o empreses que obtenen rendes al Principat d’Andorra i que no resideixen a Andorra.

declarar igi y irnr

Qui ha de pagar aquests impostos?

A Andorra l’han de pagar l’IGI les persones físiques o jurídiques que desenvolupin activitats econòmiques que estiguin gravades per aquest impost.

L’IRNR ho pagaran les empreses i les persones que no resideixen a Andorra i que han obtingut beneficis al territori andorrà perquè han prestat algun servei al Principat. Les rendes que estan subjectes a aquest impost poden ser: reparacions, manteniments, assessorament, formacions, conferències, espectacles, lloguer de béns immobles etc.

Terminis

Mentre que la declaració de l’ IRNR es presenta de forma trimestral, pel que fa a la declaració de l’ IGI existeixen tres terminis possibles

  • Mensual: aquest termini serà obligatori per a aquelles empreses que tinguin una xifra de negoci superior a 3.600.000€/any
  • Trimestral: per a activitats amb xifra de negoci superior a 250.000 € i inferior a 3.600.000 €
  • Semestral: les que no superen els 250.000€/any de xifra de negoci

Com a norma per a les declaracions d’IGI a Andorra hem de tenir un llistat de factures emeses i un altre de factures rebudes. En aquest llistat comprovarem les bases imposables i el tipus d’ IGI aplicat separant segons els següents conceptes:

  • IGI Repercutit
  • IGI suportat importacions
  • IGI suportat operacions interiors

Tipus impositius

IGI: El tipus general és del 4,5%. Però hi ha excepcions on s’apliquen el tipus super reduït (0%), el tipus reduït (1%) el tipus especial (2,5%) i el tipus de gravamen incrementat (9,5%)

IRNR: En general és un 10% de l’ import de la factura pagada. Si es tracta de rendes pagades en concepte de cànon d’ impost serà d’ un 5% de la factura i per a les reassegurances un 1,5%. Si parlem dels lloguers d’immobles, s’aplicarà una reducció d’un 20% sobre l’import rebut..

Formularis

Aquests es poden veure a la pàgina web de Tributs o bé, si tenim el certificat d’accés a l’oficina virtual el tràmit és molt més còmode i àgil:

  • Formularis 900 i 910, són els que s’ utilitzen per declarar l’ IGI segons sigui règim normal o simplificat.
  • Formularis 700/710, 700A/710A i 700B/710B són els formularis de l’IRNR.

Aquests tràmits són usuals en qualsevol empresa. La dificultat rau en l’aplicació o no aplicació de l’IRNR en les factures que rebem dels nostres proveïdors d’Espanya i França. Amb la recent signatura del conveni de doble imposició amb França i Espanya aquesta aplicació es redueix notablement. Tot i així, hi ha casos en què l’IRNR és d’aplicació (pagar un cànon de franquícia que sí que està subjecte a l’IRNR en un 5%).

Com hem pogut veure, fer bé la declaració de l’IRNR o de l’IGI a Andorra té la seva dificultat, així que és important estar ben assessorats per evitar sancions. Des d’Andorra Tarinas estarem encantats resoldre-li qualsevol dubte que pugui sorgir en el procés de declaració.

No dubti a contactar amb Andorra Tarinas, en cas de necessitar ajuda. El nostre equip de professionals l’assessorarà.

No dubti en contactar amb Andorra Tarinas, en cas de necessitar ajuda. El nostre equip de professionals l’assessorarà.