A causa dels avantatges fiscals que presenta Andorra, el Principat ha esdevingut un dels països preferits per venir a residir. Independentment de l’edat, nacionalitat i estil de vida, Andorra és una molt bona opció per viure.

Residencia Pasiva en Andorra

Andorra és un destí molt conegut per tenir residint esportistes d’elit mundial ja que les seves condicions naturals i l’altura fan que sigui una molt bona opció per a ciclistes o pilots de Moto GP. També és molt atractiva per grans fortunes que consideren el país com una molt bona oportunitat d’inversió així com també un país amb una alta qualitat de vida.

Per venir a residir al petit país dels Pirineus es necessita obtenir o la residencia activa – que permet treballar per compte aliè o compte propi amb la creació d’una empresa– o la residencia passiva – la qual no va lligada a un permís de treball.

En aquesta ocasió ens centrarem en la residència passiva, però si és del vostre interès venir a treballar al Principat, tenim altres posts que expliquen com fer-ho.

Concepte de residència pasiva a Andorra

La residència passiva també s’anomena residència no lucrativa, ja que va dirigida a aquelles persones que volen viure a Andorra però sense permís de treball. És un tipus de residència dirigida a persones d’alt nivell adquisitiu i amb suficients ingressos per viure sense treballar al Principat. És un tipus de residència ideal per a persones que viuen dels seus ingressos passius o per a persones jubilades. El que sí que permet aquesta residència és l’ obtenció d’ingressos com interessos bancaris, lloguers de propietats, etc. Principalment és per persones que perceben rendes del seu patrimoni, o bé desenvolupen activitats fora del Principat.

El que no permet aquest tipus de residencia és la creació d’empreses, ja que sinó s’hauria de demanar l’autorització del canvi de residència de passiva a activa.

Un dels principals avantatges d’aquest tipus de residència és l’escassa quantitat de dies que s’exigeix viure al Principat. Segons la llei s’ha de residir al Principat durant, al menys, 90 dies a l’any.

Dins la residència passiva, hi ha diferents modalitats, la residència passiva sense activitat lucrativa, la residència per a professionals amb projecció internacional, residència per raons d’interès científic, cultural i esportiu i la residència per ingrés en centres geriàtrics privats o per ingrés en centres de cures mèdiques o terapèutiques privats.

Residència sense activitat lucrativa

Residència mínima de 90 dies i invertir almenys 400.000€ en actius andorrans. Aquest poden ser de diferents tipologies:

  • Béns immobles
  • Participacions de capital social o en fons propis de societats andorranes
  • Productes d’assegurança de vida
  • Instruments de deute
  • Instruments de deute públic

Residència per a professionals amb projecció internacional

Residència per a professionals que ofereixin els seus serveis internacionalment.

La seu principal de l’empresa ha d’estar ubicada a Andorra, han de contractar mínim d’una persona en regim laboral al país i el 85% dels serveis prestats pel professional han d’estar situats fora del territori andorrà.

La persona interessada haurà de dipositar 50.000€ a la AFA més 10.000€ no remunerats per cada una de les persones que estiguin a càrrec seu. També haurà d’acreditar la viabilitat econòmica i el nivell suficient de qualificació i experiència personal.

Residència per raons d’interès científic, cultural i Esportiu

Residència que permet residir i desenvolupar una activitat professional amb projecció internacional sempre que la base d’aquesta activitat es trobi a Andorra i al menys el 85% dels serveis prestats siguin utilitzats a qualsevol altre país. Ha de dipositar a la AFA 50.000€ més 10.000€ no remunerats per cada persona que estigui al seu càrrec. També haurà d’acreditar la viabilitat econòmica i el nivell suficient de qualificació i experiència personal.

Residència per ingrés en centres geriàtrics privats o per ingrés en centres de cures mèdiques o terapèutiques privats

Autoritza a residir al país durant la vigència de l’autorització. S’ha de residir al menys 90 dies per any natural i sense exercir cap activitat laboral o professional.

Aquesta residència passiva no exclou que en cas de que el resident passiu compleixi els requisits per ser considerat resident fiscal a un altre país, quedi obligat a tributar en aquest altre país, sens perjudici del que disposi el possible Tractat que regula la distribució de la tributació entre Andorra i l’altre Estat.

A Andorra Tarinas som especialistes en l’obtenció de residències, tant actives com passives; així com en assessorar fiscalment. Ens ajustem a les necessitats de cada client per oferir-l’hi l’assessorament complert des de tot el procediment per l’obtenció de la residència amb el recolzament d’experts en la matèria, fins al acompanyament en el procediment de busca d’habitatge, d’escoles o assessorament financer.

No dubti en contactar amb Andorra Tarinas, en cas de necessitar ajuda. El nostre equip de professionals l’assessorarà.