El funcionament i normativa de les Cooperatives a Andorra

Quina és la normativa que regula les Cooperatives a Andorra?

Las Cooperatives a Andorra

Actualment, la norma que regeix les cooperatives a Andorra és la Llei 5/2015, del 15 de gener, de societats cooperatives d’Andorra.

La citada normativa es va confeccionar per donar resposta a les necessitats d’un conjunt de treballadors i emprenedors que volien associar el seu treball i en conseqüència els seus recursos per afrontar projectes amb un interès comú.

Les cooperatives tenen nombroses avantatges a nivell fiscal, ja que, se’ls hi aplica un règim especial de societats cooperatives. A més a més, s’ha de tenir en compte que la constitució d’aquest tipus de societats és força atractiva pels emprenedors.

Aquest règim especial el trobem regulat a l’article 24 ter de la citada Llei 5/2015 – Article afegit en la reforma del 2010 – i el principal avantatge és que tenen la consideració de despesa deduïble a efectes de determinar la base de tributació la relació que a continuació s’esmenta:

“Article 24 ter. Règim especial de societats cooperatives
En el cas de societats cooperatives, tenen la consideració de despesa deduïble a efectes de determinar la base de tributació, a més de les que determina aquesta Llei per les persones jurídiques, les següents:

 1. L’import dels béns lliurats pels socis per a la gestió i el desenvolupament de la cooperativa, valorats a preu de mercat. Únicament quan no es pugui determinar el preu de mercat es computarà com a preu de les corresponents operacions aquell pel qual efectivament s’hagi realitzat, sempre que no resulti inferior al cost, cas en el qual s’aplicarà aquest darrer.
 2. L’import de les bestretes laborals dels socis de treball.
 3. Els interessos que es deuen als socis per les aportacions al capital social, als obligacionistes i als altres creditors.
 4. Les dotacions que anualment acordi l’assemblea general del Fons d’Educació i Promoció Cooperatives.”

Requisits de les cooperatives a Andorra

La personalitat jurídica, quantitat i responsabilitat dels socis i la construcció d’una Cooperativa

Una cooperativa és una societat amb personalitat jurídica pròpia, que associa persones físiques o jurídiques. Te l’objectiu de millorar la situació econòmica i social dels seus socis, amb plena autonomia de gestió, capital variable i la gestió d’una democràcia interna. La seva activitat empresarial és la base col·lectiva en la qual, el servei mutu i l’aportació econòmica de tots els socis que l’integren, tendeixen a millorar les relacions humanes i a posar els interessos col·lectius per damunt de la idea de benefici propi.

L’adhesió a la cooperativa és voluntària, la seva gestió és democràtica. També, s’ha de destacar que, promou l’educació i la formació dels socis que en formen part. Aquest tipus de societats destaquen a més a més per l’acció de col·laboració amb altres cooperatives, així com, pel compromís amb la societat i amb l’entorn.

L’objecte social que les empara legislativament especifica que “Pot ser objecte de la societat cooperativa qualsevol activitat econòmica o social lícita; excepte aquelles que estiguin reservades per llei a una forma societària concreta o a una regulació sectorial especial.”

El socis de les cooperatives disposaran d’una responsabilitat limitada, és a dir, la responsabilitat dels socis es limitarà al capital aportat. No obstant, si el soci vol causar la baixa en la cooperativa, haurà de respondre personalment pels deutes socials.

Cal destacar, també, que tal i com diu la llei, per poder constituir una cooperativa ha d’haver-hi un nombre mínim de 3 socis – exceptuant les cooperatives de segon grau-.

Aquesta constitució es realitzarà mitjançant l’atorgament d’una escriptura pública, que posteriorment, en el termini de 15 dies, es remetrà copia al Registre de Societat per la seva inscripció. La qual serà notificada a la societat en un termini màxim de 15 dies.

Tipus de cooperatives

A Andorra poden constituir-se dos tipus de cooperatives, les de primer grau i les de segon grau

 • Cooperatives de primer grau: Les que agrupen a persones físiques o jurídiques que es proposen millorar les seves condicions de vida, en tant que consumidors, treballadors, professionals, empresaris, agricultors o ramaders, mitjançant l’explotació d’una empresa col·lectiva
 • Cooperatives de segon grau: Les que agrupen majoritàriament a cooperatives amb l’objecte de completar, promoure, coordinar, reforçar o integrar l’activitat econòmica de les cooperatives i altres entitats que en són membres, amb l’extensió o l’abast que estableixin els estatuts respectius

Els Drets dels socis

Els socis tenen un conjunt de drets, així com, responsabilitats, regulats en l’article 19 Llei 5/2015

En el present Article 19.1 es regulen els drets dels socis, i aquests són els següents:

 1. Participar en la realització de l’objecte social de la cooperativa.
 2. Elegir els càrrecs dels òrgans de la societat, i ser elegits per a ocupar aquests càrrecs.
 3. Assistir a les assemblees generals i participar amb veu i vot en l’adopció de tots els seus acords i dels altres òrgans que integrin.
 4. Sol·licitar i rebre informació sobre les qüestions que afectin llurs interessos econòmics i socials en els termes que estableixin els estatuts socials.
 5. Participar en el retorn cooperatiu, si n’hi ha, d’acord amb els estatuts socials.
 6. Percebre, si s’escau, el reemborsament de llur aportació actualitzada en el cas de baixa o de liquidació o transformació de la cooperativa.
 7. Els altres drets que resultin de les normes legals i estatutàries i dels acords adoptats vàlidament pels òrgans de la cooperativa.
 8. Sol·licitar i obtenir la baixa voluntària.
 9. Rebre l’educació i la formació adequades en els principis i valors cooperatius, o en aquelles matèries específiques en què consisteixi l’activitat cooperativitzada. Així com participar en les activitats d’intercooperació

Les Obligacions dels socis

Els socis tenen un conjunt d’obligacions, regulades en l’article 21 de la Llei 5/2015

Per altre banda, en l’article 21 es regulen els deures dels socis, i s’especifiquen els següents:

 1. Participar en les activitats que constitueixen l’objecte de la cooperativa i dur a terme l’activitat cooperativitzada d’acord amb el que exigeix aquesta Llei; els estatuts socials i els altres acords adoptats vàlidament per la cooperativa.
 2. Complir les obligacions econòmiques que els corresponguin.
 3. Assistir a les reunions dels òrgans a les quals siguin convocats, tret de les assemblees generals.
 4. Complir els acords adoptats vàlidament pels òrgans de govern.
 5. No dedicar-se a activitats que puguin competir amb les finalitats socials de la cooperativa ni col·laborar amb qui n’efectuï, llevat que hi estiguin autoritzats expressament per l’òrgan d’administració.
 6. Guardar secret sobre els assumptes i les dades de la cooperativa la divulgació dels quals pugui perjudicar-ne els interessos socials.

Si vols constituir una cooperativa o ja en tens una de constituïda, i necessites ajuda amb les obligacions i responsabilitats mercantils, comptables o fiscals, no dubtis en posar-te en contacte amb ANDORRA TARINAS. Treballem per tu!

No dubti en contactar amb Andorra Tarinas, en cas de necessitar ajuda. El nostre equip de professionals l’assessorarà.