Societats a Andorra

Al Principat d’Andorra existeixen tres tipus de societats que permeten desenvolupar una activitat mercantil, regulades a la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada.

Estructura jurídica d’una empresa a Andorra

 

Primerament, es troba la Societat de Responsabilitat Limitada (SL) o en cas de tenir un únic soci, la Societat Limitada Unipersonal (SLU); recomanada per a petits negocis, principalment del sector del comerç o de serveis. Per a la seva constitució, es requereix un capital social mínim de 3.000€. En aquesta modalitat, els socis no responen personalment dels deutes socials i la seva responsabilitat està limitada a les seves aportacions.

Seguidament, per a aquelles empreses més grans, es troba la Societat Anònima (SA). En aquest tipus d’estructura, el capital necessari per a la seva creació és de 60.000€ i la responsabilitat dels socis està limitada a la seva aportació. En aquest cas, també és possible que tingui un soci únic (Societat Anònima Unipersonal).

I, per acabar, caracteritzada per reunir els requisits tant de la Societat de Responsabilitat Limitada, com de la Societat Anònima, existeix la Societat Colectiva (SRC); en la que no es requereix capital mínim. En aquest cas, la responsabilitat dels socis és personal, universal i solidària.

Aquestes tres formes de societats han de tenir una estructura corporativa integrada per la Junta General i per l’Òrgan d’Administració.

Pel que respecta a la Junta General, es conforma per socis en cas d’una Societat de Responsabilitat Limitada o Societat Colectiva, o per accionistes en cas d’una Societat Anònima; i és l’òrgan sobirà de la societat, donat que pren acords en les qüestions constituents, ampliacions i reduccions de capital, modificació dels estatuts socials, separació de socis, nomenament i cessament d’administradors, fusions i escissions, etc.

L’Òrgan d’Administració és l’encarregat de desenvolupar tots els actes i activitats d’administració de l’empresa destinats a aconseguir l’objectiu social; especialment la direcció estratègica i sovint les executives. Aquest últim pot adoptar qualsevol de les estructures següents:

    • Administrador únic.
    • Administradors mancomunats, en el que el poder de representació ha d’exercir-se de manera conjunta.
    • Administradors solidaris, en el que el poder de representació es duu a terme de manera individual per cadascun dels administrador que conformin l’Òrgan d’Administració.
    • El Consell d’Administració, caracteritzat perquè el poder de representació correspon al Consell de manera col·legiada. Sen perjudici que pugui delegar algunes facultats en un o varis Consellers.

Com constiuir una empresa a Andorra

Primerament, per a poder constituir una empresa al Principat d’Andorra, es requereixen tres denominacions diferents, establertes en ordre de preferència, per a que el Registre de Societats emeti una resolució amb la denominació acceptada.

La regulació andorrana permet que una persona estrangera, sense ser resident, formi una societat al país, però en aquest cas, una vegada acceptada la denominació, en cas que vulgui tenir una participació superior al 10% del capital social, haurà de sol·licitar una autorització d’inversió estrangera. Aquesta sol·licitud haurà d’anar acompanyada del certificat d’antecedents penals del país d’origen i de la última residència legal o postil·lada.

Després s’ha de procedir a l’obertura d’un compte bancari a una entitat del Principat d’Andorra per a duu a terme el desemborsament del capital de la societat.

Posteriorment, un notari haurà de formalitzar l’escriptura de constitució, per a després inscriure l’empresa al Registre de Societats, moment en el que la societat adquireix personalitat jurídica. Amb tot això, ja es podrà requerir l’obertura del comerç; així com sol·licitar el número de Registre Tributari (NRT) per a inscriure’l a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS).

Empresa a Andorra per a un no resident

En cas de creació d’una empresa al Principat d’Andorra per part d’un no resident; a més d’exigir-se tenir un establiment físic al país, també es requereix disposar de mínim un empleat que estigui donat d’alta a la Seguretat Social del Principat d’Andorra.

Destacar que la constitució d’una societat comporta una sèrie d’obligacions comptables i fiscals. Pel que fa a la comptabilitat, és necessari que aquesta es dugui a terme de conformitat amb la normativa vigent al Principat d’Andorra; doncs s’ha de fer un seguiment cronològic de les operacions, així com elaborar els inventaris i els documents corresponents.

Finalment, en quant a les obligacions fiscals, les societats andorranes també tenen l’obligació de presentar declaracions i liquidacions tributàries.

Si està interessat en constituir una societat al Principat d’Andorra, estem al seu servei per a assessorar-li en la matèria.

No dubti en contactar amb Andorra Tarinas, en cas de necessitar ajuda. El nostre equip de professionals l’assessorarà.