A Andorra la normativa que determina el contractes laborals és la llei 31/2018, de relacions laborals. Segons aquesta normativa podem diferenciar els tipus d’acords per raó de duració del contracte, els que explicarem en el present blog, per raó de modalitat específica de contractació o per raó de jornada de treball.

Per raó de durada podem trobar 7 tipus de contractes diferents: el contracte per temps indefinit, el de durada determinada o per una obra concreta o un servei concret, amb data certa o incerta d’acabament; el contracte de temporada, el contracte fix de caràcter discontinuo, el d’interinitat o substitució temporal, el contracte per treballs de curta durada i el contracte de sessions.

A continuació veurem cada tipus de contractes, però cal tenir en compte que el contracte de treball, sigui quina sigui la seva durada o modalitat, s’ha de formalitzar obligatòriament per escrit i amb cada un dels assalariats.

Contractes de treball per rao de durada

 

Contracte indefinit

El contracte per temps indefinit és un tipus de contracte fomentat pel Govern, el qual ha d’adoptar mesures necessàries perquè sigui el contracte utilitzat per la població.

La característica principal d’aquest tipus de contracte és no s’estableix un límit de temps en la prestació dels serveis en relació amb la durada del contracte.

Aquesta modalitat es pot trobar a l’article 13 de la llei de relacions laborals.

2. Contracte de durada determinada

Contracte que te per objecte establir una relació entre el treballador i l’empresari per un temps determinat. La durada màxima és de 2 anys i es prohibeix l’establiment de contractes successius per més de 2 anys, un cop sobrepassat aquest temps, el contracte passa a ser indefinit i es computen vacances i antiguitat des del inici de la relació laboral.

En la formalització del mateix, sempre s’ha d’indicar l’objecte, la data o situació en que es determina l’acabament de la relació laboral.
Les disposicions anteriors no es poden aplicar a empreses de Treball Temporal, ni als contractes per temporada, ni als contractes atorgats amb el personal sanitari que puguin cobrir guàrdies.

Aquesta modalitat es pot trobar a l’article 14 de la llei de relacions laborals.

Contracte de temporada

Contracte que es formalitza dins del període de l’any en què una empresa té o preveu un augment d ela seva activitat, i no te consideració de contracte fix de caràcter discontinu, ja que el lloc de treball no és de caràcter permanent.

No li són aplicables les disposicions relatives a la durada màxima i successió de contractes tot i assimilar-se al contracte de durada determinada
Aquest tipus de modalitat la trobem a l’article 15 de la llei de relacions laborals.

Contracte fix de caràcter discontinu

Contracte per temps indefinit en el que es contracta la persona assalariada amb caràcter fix per prestar els serveis de forma intermitent o cíclica dins del que es considera una activitat normal de l’empresa sense que aquests serveis es repeteixen en certes dates.

En la formalització del contracte hi ha de constar : la durada estimada de l’activitat, la forma i ordre de la convocatòria, la jornada laboral estimada i la distribució horària.
Els treballadors han de ser convocats en el termini de 15 dies naturals abans de l’inici de la tasca i per ordre de més a menys antiguitat dins de cada categoria professional. A manca de convocatòria, es considerarà acomiadament injustificat, improcedent o de forma indeguda.

D’altre banda, els treballadors tenen 5 dies naturals per contestar si accepten o no la feina. En cas de no contestar o de resposta negativa, es considerarà desistiment del contracte.

Aquesta modalitat de contractació la trobem regulada a l’article 17 de la llei de relacions laborals.

Durarada contracte

Contracte d’interinitat o de substitució temporal

Tipus de contracte per substituir un treballador amb dret a reserva del lloc de treball per les causes taxades per llei, les quals són : descans per maternitat, descans per paternitat o per la parella que hagi reconegut legalment un fill, descans per adopció o acolliment familiar, risc durant l’embaràs, incapacitat temporal, víctima de violència de gènere, privació de llibertat o excedència.

També és pot formalitzar aquest tipus de contracte per ocupar un lloc de treball pendent de cobertura definitiva per un procés determinat de selecció.

Per formalitzar-lo, es requereix que s’indiquin les dades de la persona substituïda, la causa de la substitució i el lloc de treball on s’adscriu.

En aquest cas, no l’hi són aplicables les disposicions relatives a la durada màxima i successió de contractes. I el contracte finalitza amb la reincorporació de la persona substituïda.

És un tipus de contracte previst a l’article 18 de la llei de relacions laborals

Contracte de treballs de curta durada

Contracte que es caracteritza per la curta temporalitat ja que permet un màxim de 30 dies naturals consecutius dins el període d’un any.

Tot i la curta durada, s’ha de notificar sempre a la CASS i si el treballador que es vol contractar és estranger, s’ha de tramitar el permís de treball amb el Servei d’Immigració abans d’iniciar la relació laboral.

Les persones contractades per aquest curt termini, tindran els mateixos drets i obligacions que la resta d’assalariats.

Aquesta modalitat es pot trobar a l’article 19 de la llei de relacions laborals.

Contracte per sessions

Contracte el que s’estableix per a les relacions laborals característiques dels sectors que per la seva pròpia activitat utilitzen la prestació de serveis dels assalariats de forma esporàdica o més o menys regular, per a esdeveniments puntuals o per a una o diverses jornades amb periodicitat setmanal, mensual o anyal, i en què el salari es pacta per cada jornada de treball o sessió.

La successió de contracte per sessions en cap cas comporta la contractació de la persona assalariada per temps indefinit.

A l’article 20 de la llei de relacions laborals trobem prevista aquesta modalitat de contractació.

 

Si necessiteu ajuda en la realització dels contractes de la vostra empresa, en la realització de nomines o càlcul de quitances, no dubteu en contactar amb Andorra Tarinas. Us podem oferir un assessorament laboral integra i de qualitat.

No dubti en contactar amb Andorra Tarinas, en cas de necessitar ajuda. El nostre equip de professionals l’assessorarà.