Nous drets que la llei 29/2021 ofereix a l’interessat per a protegir les seves dades personals

L’article 18 i següents de la LQPD regulen els drets que tot interessat té en relació amb les seves dades de caràcter personal.

Existeixen concretament els següents drets: accés, rectificació, oposició, supressió/oblit, limitació del tractament, garantia de drets digitals, portabilitat de les dades i dret a no ser objecte de decisions automatitzades.

Drets per a protegir les seves dades personals

Què tenen en comú aquests drets?

 • El seu exercici és gratuït. Encara que, si les sol·licituds són manifestament infundades o excessives el responsable podrà: (i) cobrar un cànon proporcional als costos administratius suportats; (ii) negar-se a actuar.
 • Les sol·licituds s’han de respondre en el termini d’un mes, encara que, si es té en compte la complexitat i nombre de sol·licituds, es pot prorrogar el termini altres dos mesos més.
 • El responsable està obligat a informar sobre els mitjans per a exercitar aquests drets.
 • Si la sol·licitud es presenta per mitjans electrònics, la informació es facilitarà per aquests mitjans quan sigui possible, tret que l’interessat sol·liciti que sigui d’una altra manera.
 • Si el responsable no cursa la sol·licitud, informarà en el termini màxim d’un mes, de les raons de la seva no actuació i la possibilitat de reclamar davant una Autoritat de Control.
 • L’interessat pot exercir els drets directament o per mitjà del representant legal o voluntari.
 • L’encarregat pot respondre la sol·licitud de l’interessat per compte del responsable si aixi s’estableix en el contracte de tractament de dades que els vincula.
 • En cas que existeixi un dubte fonamentat sobre la identitat de la persona física que cursa la sol·licitud, es podrà sol·licitar que es faciliti informació addicional.

Quins drets tinc sobre les meves dades personals?

L’interessat podrà exercicir  el dret d’ accés, rectificació, supressió o dret a l’ oblit, limitar el tractament, portabilitat de les dades, oposar-se al tractament de les dades, així com oposar-se al tractament de decisions individualitzades automatitzades.

 • Dret d’accés: l’interessat té dret a obtenir del responsable del tractament confirmació de si s’estan tractant o no dades personals que el concerneixen
 • Dret de rectificació: l’interessat té dret a obtenir sense dilació indeguda del responsable del tractament la rectificació de les dades personals inexactes que el concerneixin.
 • Dret de supressió o dret a l’oblit: l’interessat té dret a la supressió de les dades personals en una sèrie de circumstàncies:
  • Les dades personals hagin estat tractats il·lícitament.
  • Les dades personals s’hagin de suprimir per a complir amb una obligació legal.
  • Les dades personals s’hagin obtingut en relació amb una oferta de serveis de la societat de la informació dirigida a menors, una vegada tenen edat per a consentir.

Supòsit en què NO procedeix el dret a la supressió:

  • Per l’exercici del dret a la llibertat d’expressió i informació.
  • Pel compliment d’una obligació legal o pel compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable.
  • Per raons d’interès públic en l’àmbit de la salut pública.
  • Amb finalitats d’arxiu en interès públic, de recerca científica o històrica o finalitats estadístiques
  • Per la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a la limitació del tractament: la persona interessada té dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament si es compleixen alguna de les situacions següents:
  • L’interessat impugni l’exactitud de les dades personals (exercici del dret de rectificació o oposició) i, durant el termini de determinar si escau la sol·licitud.
  • El tractament sigui il·lícit i l’interessat s’oposi a la supressió i sol·liciti la limitació del seu ús
  • Quan el responsable ja no necessiti les dades personals per les finalitats del tractament, però l’interessat els necessiti per la formulació, exercici o defensa de reclamacions.
  • Quan l’interessat s’oposi al tractament mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l’interessat.
 • Dret a la portabilitat de les dades: l’interessat té dret a obtenir una còpia de les seves dades en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica.
 • Dret d’oposició: l’interessat té dret a oposar-se en qualsevol moment al fet que les seves dades siguin objecte de tractament, excepte:
  • Que el tractament sigui necessari per a complir una missió realitzada en interès públic.
  • Que el responsable del tractament acrediti motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos o els drets i llibertats fonamentals de l’interessat.
 • Decisions individualitzades automatitzades: tots els interessats tenen dret a no ser objecte d’una decisió, que avaluï aspectes personals i que es basi únicament en el tractament automatitzat.

No dubti en contactar amb Andorra Tarinas, en cas de necessitar ajuda. El nostre equip de professionals l’assessorarà.