Aquest 18 d’octubre de 2023 s’ha publicat al Principat d’Andorra el Decret 478/2023, de l’11 d’octubre de 2023,d’aprovació de les disposicions mínimes respecte a les mesures preventives i d’abordatge de les conductes d’assetjament sexual i per raó de sexe a les empreses i altres entitats del sector privat.

Disposicions mínimes respecte les mesures preventives i d’abordatge de les conductes d’assetjament sexual i per raó de sexe

A aquestes mesures preventives i d’abordatge de les conductes d’assetjament sexual i per raó de sexe ja hi fa referència l’art. 58 de la Llei 6/2022, del 31 de març, per l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes, quan en el seu primer apartat disposa expressament l’obligació de les empreses d’adoptar mesures tals com; codis de conducta de tolerància zero respecte d’aquets comportaments i sensibilització, informació i formació en l’àmbit de l’assetjament sexual i per raó de sexe als membres dins l’entitat corresponent. Concretament l’art. 58.3 encomanava al Govern l’aprovació de les disposicions mínimes a les que avui fa referència el Decret 478/2023, de l’11 d’octubre de 2023.

Amb tot, l’objectiu es definir els procediments així com les accions per implementar llocs de treballs segurs, respectuosos i no discriminatoris per a totes les persones, aconseguint de manera eficaç la prevenció i l’abordatge de conductes d’assetjament sexual i per raó de sexe, sempre atenent a la corresponsabilitat de l’empresa i de les persones treballadores (aquestes mesures seran negociades amb la representació del personal en qualsevol de les seves formes legalment constituïdes), incloent un procés de seguiment i avaluació que permeti una millora continua i adaptabilitat constant en la matèria.

Aquest Decret 478/2023 és aplicable tant al sector públic com al sector privat, doncs d’igual forma que la Llei 6/2022, de 31 de març, la seva aplicació s’estén a totes les empreses del sector privat de qualsevol mena, amb o sense ànim de lucre, associacions i federacions amb independència de les seves dimensions, administracions públiques i als organismes i les entitats dependents, adscrits o vinculats, que dins el seu àmbit d’actuació, es desenvolupin relacions laborals entre els seus integrants així com amb persones externes vinculades que encara que estiguin sota la dependència d’un tercer, duguin a terme activitats o presti serveis per a les mateixes, i que integrin la perspectiva de gènere.

mesures preventives i d'abordatge

Implantació efectiva de les mesures preventives i d’abordatge

Al present comunicat identifiquem i definim, breument, els aspectes mes rellevants per a la implantació efectiva d’aquestes mesures.

1. Qui defineix les accions preventives i quan és exigible disposar de les mateixes?

Les empreses han de definir les accions per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe, així com identificar aquelles mesures que permetin crear un entorn laboral lliure d’aquestes conductes. Doncs son les empreses les que han d’assolir espais de treballs segurs i unes relacions laborals basades en el respecte a la llibertat, a la dignitat de les persones, sense cap tipus de discriminació en especial per raó de sexe, mitjançant un codi de tolerància zero davant conductes d’assetjament on recobra especial importància la representació dels treballadors, dins la negociació de les mateixes.

Les empreses obligades disposen a partir de l’entrada en vigor del Decret 478/2023, de l’11 d’octubre del 2023, d’un termini de 2 anys des de la seva publicació, per elaborar el codi de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual o per raó de sexe.

2. Quines son aquestes mesures de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual o per raó de sexe?

 •  Codi de tolerància zero enfront l’assetjament
  • o Accions de sensibilització, informació i formació en matèria d’assetjament dins del Pla d’Igualtat empresarial.
  • Identificar comportaments d’assetjament mitjançant eines de detecció i contar amb mecanismes de resposta/reacció
  • Contar amb un seguiment, control i avaluació tant de comportaments com de procediments i respostes mitjançant mesures disciplinaries, de ser necessari, enfront l’assetjament sexual o per raó de sexe

3. Quins son els objectius d’aquestes mesures de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual o per raó de sexe en l’àmbit laboral?

 • Vetllar per respecte dins l’entorn laboral des de una perspectiva de gènere
 • Promoure un codi de conducta tolerància zero enfront l’assetjament
 • Construir un llenguatge d’igualtat efectiva
 • Identificar conductes d’assetjament i contar amb aquells procediments de reacció. L’article 6 del Decret menciona dos vies resolutives, depenent de la gravetat de l’incident:
  • Un procediment d’actuació intern que compren les següents fases:
   • Fase de comunicació i assessorament
   • Fase de denuncia interna i investigació a partir de aquella, sempre preservant la identitat de les persones implicades
   • Fase de resolució atenent a l’existència dels indicis i la seva constatació
  • Mitjançant procediment administratiu prop del Servei d’Inspecció de Treball o la via judicial civil o penal.

4. Recolzament de professionals experts en la matèria.

Les accions preventives de situacions d’assetjament i el procediment d’actuació davant d’aquestes situacions presenten uns requisits tècnics específics que fa que sigui altament recomanable un recolzament, assessorament i seguiment continu per part de professionals experts en matèria d’assetjament sexual o per raó de sexe en l’àmbit laboral.

A Andorra Tarinas comptem amb professionals experts en matèria d’igualtat a Andorra que et poden assessorar i acompanyar durant tot el procés de confecció, desenvolupament i aprovació del protocol de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe.

Contacta amb els nostres especialistes en matèria d’igualtat, sense cap compromís. A Andorra Tarinas ho posem fàcil a les empreses.

No dubti en contactar amb Andorra Tarinas, en cas de necessitar ajuda. El nostre equip de professionals l’assessorarà.