Cada país té les seves particularitats comptables, però a Andorra, l’elaboració de les lleis i del pla comptable ha seguit el patró d’Espanya. Si bé alguns comptes i procediments són diferents, podem dir que qui aplica comptabilitat a Espanya la podria aplicar perfectament al Principat d’Andorra.

Tot i que el tema de finances i comptabilitat a Andorra és recent, cada vegada són més les persones interessades en tenir un comptable o assessoria per a la seva empresa.

contabilidad andorra

Què fa la comptabilitat per un negoci?

La comptabilitat registra històricament, de manera exacta i fidel totes les operacions que realitza l’empresa, les classifica correctament i d’acord amb les lleis. Els avantatges de portar una comptabilitat professional entre altres poden ser:

 • Tenir informació dels nostres deutes i del que ens deuen a nosaltres
 • Control de despeses i inversions
 • Permet conèixer exactament quant guanyem o perdem
 • Amb una comptabilitat organitzada és més fàcil aconseguir préstecs i assessoria
 • Ens permet conèixer la situació financera en un moment donat i fins i tot fer comparatives entre anys i períodes concrets
 • Ens permet controlar el present i realitzar projeccions del futur i evitar sorpreses desagradables
 • Permet, en cas de concurs de creditors, i complint altres obligacions, exonerar de responsabilitat a l’administrador pels deutes socials

És important la comptabilitat per a un negoci a Andorra o un altre país?

La comptabilitat és important en un negoci, ja que l’empresari necessitarà d’alguna manera, saber com va la marxa dels seus negocis. Per tant, requerirà algun sistema de registre que li permeti:

 1. Disposar d’informació que li faciliti la presa de decisions
 2. Conèixer en el moment que sigui la situació de l’empresa
 3. Aportar aquesta informació a institucions o a bancs per a obtenir un préstec

Per tant, podem dir que els tres pilars bàsics de la comptabilitat a Andorra seran:

 1. El registre de les operacions que realitza l’empresa
 2. Coneixement del patrimoni
 3. Càlcul dels resultats de l’activitat

Qui està subjecte al deure de tenir una comptabilitat?

D’acord amb l’article 70 de la llei 20/2007, del 18 d’octubre, els administradors de societats han de portar una comptabilitat ordenada i adequada a l’objecte social. Complint sempre amb els paràmetres i principis establerts en la normativa de comptabilitat.

Al seu mateix temps, la llei 30/2007, del 20 de desembre, estableix que els empresaris han de tenir una comptabilitat ordenada i adequada a la naturalesa i dimensió de la seva activitat.

Segons la legislació en matèria comptable, s’entén com a empresari:

 • Persones físiques que realitzin activitats empresarials o professionals
 • Les societats mercantils i altres persones jurídiques
 • Altres entitats que constitueixen una unitat econòmica o un patrimoni separat, quan efectuïn activitats empresarials o professionals (UTE, societats civils, etc.)

Com hem vist, el deure de portar una comptabilitat ordenada afecta als administradors de les societats i als mateixos empresaris. S’especifica en la normativa que la comptabilitat ha de ser portada directament per l’empresari. Però aquesta, pot ser portada per persones que l’empresari autoritzi, sempre sense prejudici de la seva responsabilitat.

Quins aspectes ha de complir la comptabilitat d’un empresari?

La llei 30/2007 del 20 de desembre, que entra vigor l’1 de gener del 2009 marca un abans i un després en la comptabilitat d’un empresari. S’estableixen els llibres de comptabilitat i també es detallen els principis per a elaborar els comptes anuals.

Durant els anys posteriors aquesta llei s’ha anat modificant i complementat a mesura que es trobaven deficiències tècniques o falta d’algun article.

Aquestes lleis, junt el pla general de comptabilitat d’Andorra, estableixen una sèrie de criteris que ha de complir la comptabilitat d’un empresari:

 • Els documents comptables han de ser clars, ordenats per data i sense espais blancs ni interpolació.
 • Els assentaments comptables i els elements integrants dels comptes anuals han de tenir com a moneda referència de valor l’euro.
 • Els empresaris han de custodiar tots els documents comptables durant un període de 6 anys. Aquests documents comptables poden tractar-se de factures, extractes bancaris, contractes, entre altres.
 • I, per descomptat, la comptabilitat és totalment confidencial. Hi ha alguns casos en els quals aquest deure de confidencial no és practicable, com pot ser per a la AFA o els jutges. En aquests casos, per a poder exercir la seva funció, podran demanar-nos mostrar certs documents comptables.

No dubti en contactar amb Andorra Tarinas, en cas de necessitar ajuda. El nostre equip de professionals l’assessorarà.