L’àrea de Prevenció del Blanqueig de Diners o Valors i del Finançament del Terrorisme (PBC/FT) està format per professionals amb anys d’experiència en aquesta matèria, tant a nivell nacional com internacional, així com per auditors experimentats davant la funció inspectora de la UIFAND i formadors altament qualificats.

L’objectiu del departament de PBC/FT és oferir serveis encaminats a aconseguir l’efectiu compliment de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de PBC/FT. Per aquest motiu, el departament posa a disposició dels seus clients eines que faciliten aquesta tasca, com pot ser la plataforma e-learning o el canal anònim de denúncies.

Assessoria a la prevenció al blanqueig de capital a Andorra

Informació actualitzada a través de comunicats d’informació tècnica i el nostre butlletí d’actualitat. Atenció de qualsevol dubte o consulta en matèria de PBC/FT. Suport davant d’incidències amb la UIFAND.

El nostre compromís per informar i assessorar als nostres clients és, en tot moment, personalitzat i continu, en funció de les necessitats que presenten. Aquest assessorament es imprescindible, ja que permet a l’interessat estar al dia de les noves disposicions normatives o altres implicacions que puguéssin afectar-li. D’aquesta manera, el client sempre es trobarà recolzat pel nostre equip professional, que atendrà qualsevol consulta o dubte requerida.
El nostre servei d’assessoria pot tenir caràcter puntual o, pel contrari, caràcter permanent a través de les nostres quotes de manteniment.

Solicita información y precios

Manteniment de PBC/FT

Suport i seguiment continu per dur a terme el compliment efectiu de la normativa de PBC/FT.

El nostre servei de manteniment respon a les necessitats dels nostres clients de disposar d’un assessorament constant en matèria de PBC/FT. Aquest servei és adaptable a les necessitats de cada subjecte obligat.

El manteniment de servei bàsic disposa dels següents serveis:

 • Accions de seguiment i control.
 • Resolució de dubtes o consultes.
 • Actualització de la documentació per modificacions legislatives o canvis interns del subjecte obligat.
 • Actualització anual de l’Estudi del Risc Individual (ERI).
 • Enviament de comunicacions d’informació tècnica i butlletins d’actualitat en matèria de PBC/FT.
 • Suport davant d’incidències de la UIFAND.
Solicita información y precios

Implementació i consultoria

Adaptació de la teva empresa a la normativa de PBC/FT. Desenvolupament de plans específics de consultoria i creació de polítiques, procediments i protocols.

Per tal de poder assessorar als subjectes obligats amb les mesures i procediments a complir, el nostre equip de professionals compta amb una àmplia experiència en desenvolupar plans específics de consultoria. Per tal d’adaptar-nos a cada necessitat, realitzem un estudi previ per analitzar el perfil i l’activitat que desenvolupa, així avaluem el risc al que pot estar exposada la societat en si.

Proposem les millors i més efectives solucions per la deguda implementació de la seva política interna en PBC/FT.

Les nostres implantacions i plans de consultoria són personalitzats per a cada subjecte obligat, adaptant les mateixes a les seves necessitats reals. El nostre pla d’implantació bàsic disposa dels següents serveis:

 • Estudi del Risc Individual (ERI).
 • Manual de Procediments (Reglament intern de PBC/FT).
 • Política d’admissió i classificació de clients.
 • Formularis de coneixement del client (KYC).
 • Designació i comunicació a la UIFAND de les figures de control intern (Representant i OCIC).
 • Recolzament en les Actes de les reunions celebrades per l’OCIC.
Solicita información y precios

Formació: Pla de formació permanent. Cursos específics en PBC/FT

Una altra de les obligacions que estableix la normativa als subjectes obligats és la de impartir la formació necessària al personal. La impartició d’aquesta formació és essencial per evitar que, per desconeixement de la normativa, els membres de l’organització incompleixin la mateixa. El seu incompliment comportaria com a conseqüència grans responsabilitats per a l’empresa, així com als seus administradors i/o directius.

ANDORRA TARINAS ha desenvolupat plans de formació dissenyats específicament per a cada subjecte obligat, enfocats al grau de responsabilitat que té cada integrant a l’empresa. Amb aquest pla, aconseguim que cada subjecte obligat conegui les seves obligacions, responsabilitats i forma d’actuar en base a l’establert per la normativa i complint en tot moment amb les responsabilitats encomanades.

Disposem de diferents modalitats per la impartició dels cursos:

 • Cursos presencials.
 • Cursos on-line a través de la nostra plataforma e-learning.
 • Cursos via streaming, tipus webinar.

Els nostres cursos compleixen amb els requisits exigits per la normativa de PBC/FT, així com amb les recomanacions de la UIFAND. Les nostres formacions disposen d’un sistema d’avaluació per l’acreditació dels coneixements consolidats, així com l’expedició del corresponent diploma o certificació de superació del curs.

Solicita información y precios

Auditories i informes

Auditories anuals requerides per la UIFAND.

Desenvolupament de les auditories anuals requerides per part de la UIFAND seguint les directrius marcades pels seus Comunicats Tècnics (CT).

La normativa de PBC/FT exigeix als subjectes obligats financers ser revisats, de forma anual, per un auditor extern expert en aquesta matèria.

ANDORRA TARINAS compta amb un equip d’auditors experts, amb àmplia experiència en la confecció d’auditories de PBC/FT.

Verificacions o auditories internes

Desenvolupament de la verificació interna (auditoria interna).
Considerem imprescindible que els subjectes obligats disposin d’un procediment de verificació interna periòdica de l’adequació i eficàcia de les mesures de control intern implementades. Des d’ANDORRA TARINAS ens encarreguem de realitzar la mencionada auditoria interna, assegurant-nos que la mateixa compleix amb els requisits mínims exigits i detectant possibles deficiències susceptibles d’ésser esmenades prèviament a l’informe d’auditoria externa.

Anàlisis especials d’operacions sospitoses

Recolzament en la confecció de l’anàlisis exhaustiu davant d’una operació sospitosa.

Els subjectes obligats tenen l’obligació d’examinar amb especial atenció qualsevol fet o operació, amb independència del seu volum que, per la seva naturalesa, pugui estar relacionada amb el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.

Des d’Andorra Tarinas ens encarreguem de donar recolzament al subjecte obligat durant la seva tasca d’anàlisis d’operacions sospitoses, i confeccionem l’informe d’anàlisi de l’operació en qüestió.

Informes de compliment i revisió

Revisió completa del sistema de PBC/FT implementat.

Són moltes les ocasions en les que un subjecte obligat ens sol·licita que revisem el seu propi sistema de PBC/FT implementat, ja sigui per ell mateix o per un altre poveïdor. Des d’ANDORRA TARINAS realitzem revisions completes del seu sistema de PBC/FT, emitint el corresponent informe de compliment amb les deficiències que detectem, així com les nostres recomanacions per esmenar-les.

Solicita información y precios

Canal de denúncies

Tots els subjectes obligats de la Llei de PBC/FT tenen l’obligació de disposar d’un canal de denúncies perquè tots els empleats, directius i agents puguin denunciar, inclús anònimament, qualsevol infracció de la legislació en el si de la seva societat.

Des d’ANDORRA TARINAS hem desenvolupat una opció que ens permet crear a mida un canal de denúncies per la teva empresa, sempre tenint en compte els codis ètics i les característiques del sector determinat, comprometent-nos a realitzar una gestió especialitzada, 100% confidencial i segura.

Disposem d’experts en fraus i delictes que compten amb una tecnologia avançada i adaptada a cada empresa, garantint una absoluta confidencialitat, anonimat i la més eficient gestió del canal.

Solicita información y precios
Gemma Ramoneda

Gemma Ramoneda

Responsable PBC / FT

NECESSITES ASSESSORAMENT?

Escriu-nos un missatge amb la teva consulta i et contestarem en la major brevetat possible. Si ho prefereixes, també pot contactar amb nosaltres per telèfon o correu electrònic.

T. +376 82 70 72
E. contacta@tarinas.com