D’acord amb el que estableix la Llei 15/2003, de 18 de desembre, qualificada per a la protecció de dades de caràcter personal (LQPD) i el Reglament de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades que la desenvolupa, així com el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), l’informem que les seves dades personals recollides a través del “Formulari de contacte”, han estat incorporades als fitxers degudament inscrits a l’Agència de Protecció de Dades d’Andorra (APDA), i seran tractades pel Responsable del Tractament: ANDORRA TARINAS SLU.

 1. Finalitat

La finalitat dels mateixos és poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre el titular del lloc web i l’usuari o el manteniment de la relació que s’estableix en els formularis o atenent una sol·licitud o consulta de les mateixes

El tractament d’aquestes dades es basa en el consentiment de l’usuari. Les seves dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Les dades proporcionades es conservaran durant el temps mínim necessari per a les finalitats del seu tractament i, en tot cas, fins que l’usuari sol·liciti la seva supressió.

Així mateix, li recordem que té dret en qualsevol moment a accedir, rectificar i cancel·lar, les dades relatives a la seva persona, així com a oposar-se al tractament d’aquestes en la forma i amb les limitacions previstes en la llei, per sol·licitar la limitació del tractament o portabilitat de les dades, dirigint-se per escrit a ANDORRA TARINAS SLU, al email dpd@tarinas.com.

 1. Responsable de les dades

El responsable del tractament de les dades personals recollides a través del lloc web és l’empresa comercial andorrana “ANDORRA TARINAS SLU” inscrita en el Registre Mercantil del Govern d’Andorra amb el número 13257, llibre S-185, foli 170-180, inscripció a data de 7 de desembre de 2010 ; domicili (NRT) L708410H.

 1. Període de conservació

Les dades no es conservaran més temps del necessari per a les quals han estat demanades, excepte que hi hagi una obligació legal. 

 1. Destinataris de la informació

Les dades personals de l’usuari no seran cedides a tercers. En tot cas, en el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà a l’usuari sobre les destinacions o categories de destinataris de les dades personals.

 1. Exercici de drets A.R.S.O

L’usuari, podrà exercir el seu dret davant el responsable de tractament de les dades els següents drets :

 • Dret d’accés: dret a sol·licitar i obtenir informació sobre quines dades seves estan sent objecte de tractament, l’origen de les seves dades, els usos i finalitats a que es destinen les seves dades i les cessions a tercers que s’han realitzat o que es preveuen realitzar amb les seves dades
 • Dret de rectificació : Tota persona física té dret a rectificar i corregir els errors o incorreccions que presenten les seves dades personals
 • Dret de supressió o cancel·lació : El dret de cancel·lació consisteix en què tota persona té dret a demanar la cancel·lació o supressió de les seves dades.
 • Dret d’oposició : El dret d’oposició consisteix en què tota persona té dret a oposar-se a un determinat tractament de les seves dades personals.

Així mateix, l’usuari podrà exercir els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida específicament al responsable:

 • Nom i cognoms de l’usuari i fotocòpia del seu DNI. En els casos en què es recolzen les representacions, també serà necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa a l’usuari, així com l’acreditació documental de la representació. La fotocòpia del document d’identitat podrà ser substituïda per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti identitat.
 • Sol·licitud per motius concrets de la sol·licitud o informació a la qual s’ha d’accedir.
 • Adreça a efectes de notificació.
 • Data i signatura del sol·licitant.
 • Qualsevol document que acrediti la sol·licitud que facis.

Aquesta sol·licitud i la resta de fitxers adjunts es poden enviar a la següent adreça i/o adreça de correu electrònic: dpd@tarinas.com

 1. Actualització de dades

Tota la informació facilitada per l’usuari a través del registre o mitjançant l’emplenament dels formularis d’aquest lloc web ha de ser verídica. Així mateix, serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada a ANDORRA TARINAS SLU permanentment actualitzada de manera que respongui, en tot moment, a la situació real de l’usuari.

 1. Confidencialitat

ANDORRA TARINAS SLU garanteix la confidencialitat i seguretat de les seves dades personals quan sigui objecte de tractament en la mesura que hagi implementat les polítiques de tractament i mesures de seguretat a què es refereix la normativa de privacitat. Les polítiques de tractament i les mesures de seguretat implementades a ANDORRA TARINAS SLU eviten l’alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat de les seves dades personals.