L’àrea Fiscal i Comptable d’ ANDORRA TARINAS som conscients que l’àmbit tributari és complex i canviant, per això, estar al dia de la legislació sobre temes impositius i tributaris és fonamental pel bon desenvolupament de qualsevol economia, sigui familiar, d’un petit empresari o d’una gran empresa.

Per tot això considerem que s’ha de deixar en mans de professionals, el compliment de les obligacions tributàries (impostos bàsics com IGI, IRPF, IRNR, Societats…), la gestió comptable del seu negoci, o qualsevol altra consulta relacionada amb l’àmbit de l’economia i la fiscalitat, és un valor afegit per qualsevol persona física o jurídica que desitgi complir amb eficàcia, professionalitat i legalitat totes aquestes gestions.

Creació d’empreses a Andorra

Andorra és un país caracteritzat per tenir una carrega fiscal mitja molt inferior a la mitja internacional y dels països europeus, segons dades del Banc Mundial i aquesta baixa tributació és el què fa que Andorra sigui un país atractiu per establir-hi negocis.

– Quins són els avantatges de crear una empresa a Andorra?

 • Andorra disposa de convenis de doble imposició amb altres països, tractats internacionals que estableixen les normes de tributació quan es perceben rendes d’altres països.
 • El tipus de gravamen en l’impost de societats és d’un màxim del 10%.
 • Els dividends estan exempts de tributació.
 • El tipus general de l’impost General Indirecte que grava el consum (IGI) és del 4,5%. El seu equivalent a Espanya (IVA) és del 21%.
 • Les cotitzacions socials són del 15,5%. A Espanya més del doble.
 • Els rendiments del treball fins a 24.000€ no tributen i la tributació màxima és d’un 10%.
 • A diferència d’altres països on les normes fiscals són especialment complexes, Andorra disposa d’un sistema tributari que es caracteritza per la seva simplicitat.
 • La situació geogràfica d’Andorra, ubica aquest país en un entorn proper amb països membres de la Unió Europea.

Quin és el procediment per crear una empresa a Andorra?

 • Denominació: Sol·licitar la reserva de denominació social a Govern.
 • Inversió estrangera: Sol·licitar a Govern l’autorització d’inversió estrangera.
 • Compte bancari:Obrir un compte bancari a Andorra amb un capital de 3.000€ per societats limitades i de 60.000€ per societats anònimes.
 • Establiment:Sol·licitud d’obertura de comerç.
 • Notaria: Redacció dels estatuts i constitució de la societat.
 • Inscripció registral:Sol·licitud inscripció al Registre Mercantil.

Quin són els requisits per crear una empresa a Andorra?

 • Obtenir el permís de residència:
  • Has de ser administrador d’una societat.
  • Tenir una participació superior al 20% de l’empresa.
  • Residir més de 183 dies a Andorra.
  • Donar-te d’alta a la Caixa Andorrana de la Seguretat Social i pagar la quota d’autònoms de 430€.
 • Un cop obtingut el permís de residència, cal que passis a ser resident fiscal, ja que el fet de viure a Andorra, no implica que automàticament es passi a la tributació andorrana, sinó que per les teves circumstàncies personals podries tributar en un altre país. Per passar a tributar a Andorra, hauràs de residir un mínim 183 dies a l’any. En primer lloc, la clau de la residència fiscal és on radiqui l’habitatge permanent i que s’hi resideixi més de la meitat de l’any i com a segon criteri, s’entendrà com a país de residència aquell on la persona tingui el seu centre d’interessos vitals com la família o el negoci.
Demana informació i preus

Planificació fiscal

Analitzem la situació patrimonial dels nostres clients i plantegem propostes de planificació fiscal tant nacional com internacional, les quals s’adaptin a la casuística familiar de cada cas i alhora optimitzin al màxim la tributació de cadascuna de les operacions que es puguin donar tant en el curt com en el llarg termini. A ANDORRA TARINAS enfoquem l’estalvi fiscal de forma proactiva. L’abast de la nostra planificació fiscal comença en la revisió mensual de la comptabilitat de la teva societat de forma que socis i administradors puguin adoptar mesures que portin a l’empresa a l’optimització d’impostos a través de revisions de les retribucions, inversions, deduccions fiscals… Per últim, ens centrem en la planificació fiscal internacional de patrimonis, successions, operacions de reestructuració de béns, anàlisi de productes financers, planificació fiscal internacional…

Demana informació i preus

Assessorament i gestió tributària i comptable

Serveis comptables:

 • Conciliacions bancàries i introducció d’assentaments.
 • Confecció periòdica de balanços.
 • Tancament de l’exercici.
 • Redacció i dipòsit dels comptes anuals.
 • Confecció nòmines i presentació de la CASS.

Serveis fiscals:

 • Assessorament en matèria tributària.
 • Confecció i presentació de declaracions tributàries (IGI, Impost de societats, IRPF, IRNR, etc.).
Demana informació i preus

NECESSITES ASSESSORAMENT?

Escriu-nos un missatge amb la teva consulta i et contestarem en la major brevetat possible. Si ho prefereixes, també pot contactar amb nosaltres per telèfon o correu electrònic.

T. +376 82 70 72
E. contacta@tarinas.com